Visa allt om B & C Hårstudio i Örebro Aktiebolag
Visa allt om B & C Hårstudio i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 765 820 792 755 884 861 865 570 414 386
Övrig omsättning - 1 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 144 160 124 76 64 73 75 75 3 -28
Resultat efter finansnetto 144 161 125 78 66 73 75 76 3 -28
Årets resultat 113 125 74 69 38 54 72 53 2 -28
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 11 22 45 70 59 80 68
Omsättningstillgångar 390 382 315 317 283 269 182 204 76 116
Tillgångar 390 382 319 328 305 314 251 263 156 184
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 275 265 190 195 162 179 184 129 76 73
Obeskattade reserver 30 30 30 0 15 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 3 10 9 9 9
Kortfristiga skulder 86 88 100 133 128 133 58 125 71 102
Skulder och eget kapital 390 382 319 328 305 314 251 263 156 184
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 2 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 1 1
Utdelning till aktieägare 122 104 50 58 36 54 60 17 0 0
Omsättning 765 821 792 755 884 861 865 570 414 386
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 570 414 386
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 3 2 5
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 144 164 130 88 87 97 95 96 28 -12
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,71% 3,54% 4,90% -14,59% 2,67% -0,46% 51,75% 37,68% 7,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,92% 41,88% 39,18% 23,78% 21,64% 23,25% 29,88% 28,52% 1,92% -15,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,82% 19,51% 15,78% 10,33% 7,47% 8,48% 8,67% 13,16% 0,72% -7,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,98% 70,37% 68,94% 64,90% 60,86% 58,54% 58,50% 83,68% 98,55% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 39,74% 35,85% 27,15% 24,37% 17,53% 15,80% 14,34% 13,86% 1,21% 3,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,51% 75,50% 66,90% 59,45% 56,74% 57,01% 73,31% 49,05% 48,72% 39,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 355,81% 310,23% 233,00% 190,23% 157,03% 137,59% 212,07% 99,20% 107,04% 113,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...