Visa allt om Sävsjö Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Sävsjö Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12
Nettoomsättning 2 566 2 047 1 941 1 790 1 815 916 1 969 1 946 2 985 1 962
Övrig omsättning - - 13 - - - 1 44 15 129
Rörelseresultat (EBIT) 425 434 432 -913 289 224 577 305 726 539
Resultat efter finansnetto 140 94 93 -1 240 -20 139 420 -37 38 75
Årets resultat 109 74 73 -1 240 -20 165 256 -111 27 190
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 175 10 513 10 659 10 955 9 129 9 290 9 256 9 531 9 449 10 077
Omsättningstillgångar -209 386 328 185 555 168 828 308 404 244
Tillgångar 9 966 10 900 10 987 11 140 9 684 9 458 10 084 9 839 9 853 10 320
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 420 1 687 1 614 1 540 580 600 1 409 1 373 1 673 1 673
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 450 9 016 8 876 9 148 8 691 8 396 8 301 8 010 7 910 7 818
Kortfristiga skulder 96 196 498 451 413 462 289 456 271 829
Skulder och eget kapital 9 966 10 900 10 987 11 140 9 684 9 458 10 084 9 839 9 853 10 320
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-06
2009-06
2008-06
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 42 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 211 155 2 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 56 33 2 6 14 7 6 13 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 566 2 047 1 954 1 790 1 815 916 1 970 1 990 3 000 2 091
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 - 0 0 0 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 283 1 024 - - - - 1 969 1 946 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 134 94 - - - - 37 102 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 662 716 787 -539 613 382 872 597 1 110 784
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,35% 5,46% 8,44% -1,38% 98,14% - 1,18% -34,81% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,26% 3,98% 3,93% -8,20% 2,98% 2,37% 5,72% 3,13% 7,39% 5,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,56% 21,20% 22,26% -51,01% 15,92% 24,45% 29,30% 15,83% 24,39% 28,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -11,89% 9,28% -8,76% -14,86% 7,82% -32,10% 27,37% -7,61% 4,46% -29,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,25% 15,48% 14,69% 13,82% 5,99% 6,34% 14,59% 13,95% 16,98% 16,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. -254,17% 182,65% 59,24% 26,83% 118,40% 20,56% 262,63% 51,97% 123,62% 29,43%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...