Visa allt om Onexeno Aktiebolag
Visa allt om Onexeno Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 96 171 141 127 199 193 145 159 101 803
Övrig omsättning - - - - 53 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -223 -119 -190 -358 -121 -153 -339 -273 -199 -37
Resultat efter finansnetto 111 179 103 39 142 4 -241 33 120 -62
Årets resultat 111 179 103 39 142 4 -241 33 120 -62
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 79 48 148 178 118 27 1 206 272 26
Omsättningstillgångar 112 84 22 189 547 225 148 125 36 109
Tillgångar 191 132 170 366 665 253 149 331 308 135
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -231 -342 -521 -325 -363 -506 -510 -269 -303 -423
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 3 3 103
Kortfristiga skulder 421 474 691 691 1 028 758 659 597 608 455
Skulder och eget kapital 191 132 170 366 665 253 149 331 308 135
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 16 52 16 11 287
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 44 44 43 43 43 24 24 25 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 25 26 26 45 45 51 60 45 31 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 96 171 141 127 252 193 145 159 101 803
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 48 86 71 64 100 97 73 80 51 402
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 48 49 66 71 70 67 79 62 29 241
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -223 -119 -190 -358 -121 -145 -332 -266 -188 -22
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -43,86% 21,28% 11,02% -36,18% 3,11% 33,10% -8,81% 57,43% -87,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 67,02% 148,48% 82,35% 22,13% 29,17% 18,58% -136,91% 21,75% 46,10% -27,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 133,33% 114,62% 99,29% 63,78% 97,49% 24,35% -140,69% 45,28% 140,59% -4,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,59% 59,75% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -321,88% -228,07% -474,47% -395,28% -241,71% -276,17% -352,41% -296,86% -566,34% -43,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -120,94% -259,09% -306,47% -88,80% -54,59% -200,00% -342,28% -81,27% -98,38% -313,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,60% 17,72% 3,18% 27,35% 53,21% 29,68% 22,46% 20,94% 5,92% 23,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...