Visa allt om Ötofta Teknik & System AB
Visa allt om Ötofta Teknik & System AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 82 2 650 4 183 5 630 5 615 5 453 6 575 6 765 7 926
Övrig omsättning - 52 - 256 6 2 8 22 - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 -95 -956 86 -161 18 -791 1 931 2 152 412
Resultat efter finansnetto 1 611 1 957 1 975 46 -210 -45 -826 1 883 2 066 233
Årets resultat 1 611 1 957 1 975 46 -210 -45 -537 1 211 2 066 233
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 482 482 506 95 170 140 199 224 111 144
Omsättningstillgångar 1 968 2 058 2 239 2 875 1 625 4 852 2 852 3 979 7 212 5 303
Tillgångar 2 450 2 540 2 745 2 970 1 795 4 993 3 052 4 203 7 323 5 448
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 037 2 426 2 469 494 448 658 703 1 240 29 -2 037
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 289 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 44 133 409 431 431 682 313 619 1 038
Kortfristiga skulder 413 70 143 2 067 916 3 903 1 667 2 361 6 674 6 446
Skulder och eget kapital 2 450 2 540 2 745 2 970 1 795 4 993 3 052 4 203 7 323 5 448
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 508 648 457 414 494 522 410 496
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 1 039 1 284 2 809 2 427 2 548 1 496 1 759 3 117
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 458 528 949 1 128 1 235 843 871 1 611
Utdelning till aktieägare 1 600 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 134 2 650 4 439 5 636 5 617 5 461 6 597 6 765 7 926
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 4 4 7 7 7 5 5 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 663 1 046 804 802 779 1 315 1 353 991
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 492 604 639 609 650 598 642 655
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -44 -95 -890 165 -80 77 -684 2 020 2 205 485
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -96,91% -36,65% -25,70% 0,27% 2,97% -17,06% -2,81% -14,65% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 77,87% 72,68% 2,93% -8,36% 0,36% -25,92% 45,97% 29,39% 7,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 2 412,20% 75,28% 2,08% -2,66% 0,32% -14,51% 29,38% 31,81% 5,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 73,21% 81,31% 99,59% 98,27% 98,37% 96,26% 95,39% 93,81%
Rörelsekapital/omsättning - 2 424,39% 79,09% 19,32% 12,59% 16,90% 21,73% 24,61% 7,95% -14,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,14% 95,51% 89,95% 16,63% 24,96% 13,18% 23,03% 34,45% 0,40% -37,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 476,51% 2 940,00% 1 565,73% 139,09% 177,40% 124,31% 171,09% 168,53% 108,06% 82,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...