Visa allt om Brödboden i Höör Aktiebolag
Visa allt om Brödboden i Höör Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 549 2 826 3 607 4 158 4 472 4 513 4 507 4 980 5 342 4 881
Övrig omsättning 49 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -80 72 118 -56 -79 227 299 -162 143 -88
Resultat efter finansnetto -86 55 94 -80 -92 167 285 -177 129 -109
Årets resultat -86 48 90 -80 -92 144 285 -177 129 -109
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 155 238 322 391 202 167 190 224 300
Omsättningstillgångar 208 213 336 456 395 405 449 362 478 445
Tillgångar 208 368 574 778 786 607 616 552 702 744
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 111 63 -26 54 146 1 -283 -107 -236
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 37 37 90 151 254 72 0 109 225 361
Kortfristiga skulder 146 220 422 653 479 389 614 727 583 619
Skulder och eget kapital 208 368 574 778 786 607 616 552 702 744
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 130 393 424 451 417 386 344 334 335 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 130 487 761 1 097 1 116 1 109 1 066 1 528 1 501 1 394
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 107 220 406 508 533 567 534 733 715 593
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 598 2 826 3 607 4 158 4 472 4 513 4 507 4 980 5 342 4 881
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 4 5 - 5 5 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 275 942 902 832 - 903 901 830 890 814
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 194 361 388 407 - 413 392 433 437 382
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -80 156 202 13 -10 264 322 -128 228 -4
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -80,57% -21,65% -13,25% -7,02% -0,91% 0,13% -9,50% -6,78% 9,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -38,46% 19,57% 20,56% -7,20% -10,05% 37,40% 48,54% -28,99% 20,37% -11,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -14,57% 2,55% 3,27% -1,35% -1,77% 5,03% 6,63% -3,21% 2,68% -1,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,44% 60,97% 63,18% 62,79% 63,22% 64,46% 63,83% 62,83% 65,52% 63,08%
Rörelsekapital/omsättning 11,29% -0,25% -2,38% -4,74% -1,88% 0,35% -3,66% -7,33% -1,97% -3,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,02% 30,16% 10,98% -3,34% 6,87% 24,05% 0,16% -51,27% -15,24% -31,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,47% 84,55% 53,55% 53,14% 62,00% 78,15% 55,05% 37,55% 68,27% 57,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...