Visa allt om Tandläkare Rolf Lindqvist Aktiebolag
Visa allt om Tandläkare Rolf Lindqvist Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 5 215 51 870 4 357 3 954 2 867 2 555 2 208
Övrig omsättning - - - 92 62 177 92 157 147 229
Rörelseresultat (EBIT) -50 -12 187 81 -510 960 891 942 503 284
Resultat efter finansnetto -50 -13 3 -108 -531 883 886 916 474 246
Årets resultat -50 -13 3 249 2 683 572 645 655 335 172
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 16 30 50 168 361
Omsättningstillgångar 890 212 6 223 6 346 6 424 2 719 2 334 1 595 974 817
Tillgångar 890 212 6 223 6 346 6 424 2 734 2 364 1 645 1 142 1 178
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 153 202 1 965 1 962 1 713 504 595 466 386 327
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 737 10 4 257 4 383 4 710 2 230 1 769 1 179 755 851
Skulder och eget kapital 890 212 6 223 6 346 6 424 2 734 2 364 1 645 1 142 1 178
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 170 540 953 396 396 390
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 79 244 229 142 194 254
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 280 560 508 293 315 310
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 5 215 143 932 4 534 4 046 3 024 2 702 2 437
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 2 179 1 977 1 434 852 736
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 898 857 427 308 301
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -50 -12 187 81 -510 974 911 1 060 695 484
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -80,00% -97,67% 321,57% -94,14% -80,03% 10,19% 37,91% 12,21% 15,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -5,62% -5,66% 3,00% 1,39% -7,13% 35,11% 37,69% 57,57% 44,13% 24,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5 000,00% -240,00% 86,98% 172,55% -52,64% 22,03% 22,53% 33,03% 19,73% 12,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. -4 900,00% 100,00% 94,88% 90,20% 87,13% 87,79% 89,07% 87,16% 86,14% 86,41%
Rörelsekapital/omsättning 15 300,00% 4 040,00% 914,42% 3 849,02% 197,01% 11,22% 14,29% 14,51% 8,57% -1,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,19% 95,28% 31,58% 30,92% 26,67% 18,43% 25,17% 28,33% 33,80% 27,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,76% 2 120,00% 146,18% 144,79% 136,39% 121,79% 131,54% 135,03% 126,49% 94,83%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...