Visa allt om Elbe-Data Aktiebolag
Visa allt om Elbe-Data Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 383 405 376 334 413 479 501 476 367 544
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 56 52 24 -1 14 26 46 26 14 -86
Resultat efter finansnetto 56 54 27 4 17 24 48 33 18 -87
Årets resultat 41 41 20 2 12 17 40 33 18 -75
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 6 12 22 23 33
Omsättningstillgångar 551 508 473 408 450 471 492 435 442 369
Tillgångar 551 508 473 408 451 477 504 456 465 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 255 214 173 153 151 139 163 130 97 79
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 104 101 98 96 97 93 90 94 92 81
Kortfristiga skulder 192 193 202 159 203 244 252 232 275 243
Skulder och eget kapital 551 508 473 408 451 477 504 456 465 402
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 143 156 0 125 156 130 145 125 50 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 161 0 0 0 0 0 0 8
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 52 53 54 43 53 45 49 45 19 57
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 40 8 0 0
Omsättning 383 405 376 334 413 479 501 476 367 544
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 383 405 376 334 413 479 501 476 367 544
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 207 214 222 178 215 184 205 196 99 276
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 56 52 24 0 19 32 56 35 24 -74
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,43% 7,71% 12,57% -19,13% -13,78% -4,39% 5,25% 29,70% -32,54% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,89% 11,61% 6,55% 1,96% 4,88% 5,66% 9,52% 8,33% 4,09% -20,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,67% 14,57% 8,24% 2,40% 5,33% 5,64% 9,58% 7,98% 5,18% -15,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,47% 91,60% 94,68% 92,81% 93,22% 74,53% 78,24% 76,68% 73,02% 75,92%
Rörelsekapital/omsättning 93,73% 77,78% 72,07% 74,55% 59,81% 47,39% 47,90% 42,65% 45,50% 23,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,28% 42,13% 36,58% 37,50% 33,48% 29,14% 32,34% 28,51% 20,86% 19,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 286,98% 263,21% 234,16% 256,60% 221,67% 193,03% 195,24% 187,50% 160,73% 151,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...