Visa allt om Gradén Mattsson Holding AB
Visa allt om Gradén Mattsson Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 97 501 92 959 68 657 61 187 61 528 60 540 62 871 54 827 60 017 63 112
Övrig omsättning 116 1 050 1 601 1 168 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 886 5 594 1 397 1 595 1 434 1 279 364 -970 4 065 1 054
Resultat efter finansnetto 5 925 5 772 1 485 1 780 1 440 1 328 730 -703 4 168 1 199
Årets resultat 4 540 4 438 1 032 1 263 1 036 962 471 -549 2 964 810
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 192 239 543 425 327 298 514 720 824 937
Omsättningstillgångar 33 009 30 452 18 519 15 592 19 561 17 826 15 660 15 950 18 918 14 832
Tillgångar 33 201 30 691 19 062 16 016 19 889 18 124 16 174 16 669 19 741 15 769
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 692 8 552 3 326 3 194 2 532 1 996 1 467 1 996 4 846 2 982
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 060 792 385 0 179 85 0 307 907 651
Långfristiga skulder 0 0 0 292 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 24 448 21 347 15 351 12 530 17 178 16 043 14 706 14 366 13 988 12 137
Skulder och eget kapital 33 201 30 691 19 062 16 016 19 889 18 124 16 174 16 669 19 741 15 769
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 1 681 1 621 1 828 1 600 996 980 974 610 609 1 259
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 60 284 59 994 45 028 39 630 40 131 39 332 39 762 35 594 34 482 34 420
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 21 217 20 101 16 002 14 221 15 052 15 039 16 197 14 215 12 780 15 784
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 97 617 94 009 70 258 62 355 61 528 60 540 62 871 54 827 60 017 63 112
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 220 186 159 136 155 156 146 148 130 149
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 443 500 432 450 397 388 431 370 462 424
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 387 447 411 426 370 361 398 350 383 383
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 971 5 697 1 493 1 738 1 578 1 504 712 -648 4 354 1 353
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,89% - 12,21% -0,55% 1,63% -3,71% 14,67% -8,65% -4,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,86% 18,82% 7,80% 11,15% 7,30% 7,36% 4,65% -4,15% 21,31% 7,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,08% 6,21% 2,17% 2,92% 2,36% 2,20% 1,20% -1,26% 7,01% 1,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,78% 9,79% 4,61% 5,00% 3,87% 2,95% 1,52% 2,89% 8,21% 4,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,17% 27,86% 17,45% 19,94% 12,73% 11,01% 9,07% 11,97% 24,55% 18,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,02% 142,65% 120,64% 124,44% 113,87% 111,11% 106,49% 111,03% 135,24% 122,20%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -8 -5 -13 -2 -6 -10 -13 -18 -31
Resultat efter finansnetto -11 -3 1 -3 10 -5 -7 -24 -5 -30
Årets resultat 3 586 3 318 1 649 768 940 780 721 1 241 980 2 312
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 325 325 300 300 300 300 300 300 300 300
Omsättningstillgångar 9 723 11 964 7 961 5 252 3 130 5 797 4 282 2 139 2 773 6 382
Tillgångar 10 048 12 290 8 261 5 552 3 430 6 097 4 582 2 439 3 073 6 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 837 5 650 3 332 2 183 2 315 1 975 1 694 1 407 1 166 2 486
Obeskattade reserver 4 820 3 602 2 173 1 464 1 110 680 325 0 1 096 3 240
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 391 3 037 2 756 1 905 5 3 443 2 562 1 032 811 956
Skulder och eget kapital 10 048 12 290 8 261 5 552 3 430 6 097 4 582 2 439 3 073 6 682
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - 0 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 750 400 400 600 500 434 1 000 2 300
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 - - 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 -8 -5 -13 -2 -6 -10 -13 -18 -31
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - -100,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -0,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -96,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - 18 086,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,60% 68,83% 60,85% 58,75% 91,34% 40,61% 42,20% 57,69% 63,62% 72,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 698,99% 393,94% 288,86% 275,70% 62 600,00% 168,37% 167,14% 207,27% 341,92% 667,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...