Visa allt om Indus Modul Aktiebolag
Visa allt om Indus Modul Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Nettoomsättning 3 117 3 363 2 800 4 095 6 359 3 239 2 959 3 336 3 347 4 936
Övrig omsättning - - - - - 267 - - 536 -
Rörelseresultat (EBIT) -58 -1 934 374 1 959 2 980 2 065 1 819 1 928 2 299 2 382
Resultat efter finansnetto -74 -1 945 242 1 786 2 875 2 086 1 589 1 395 1 565 1 410
Årets resultat 193 -1 766 134 1 284 2 119 1 589 1 137 1 615 1 192 457
Balansräkningar (tkr)
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04 2005-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 407 6 487 3 407 3 212 4 031 4 868 5 272 8 532 9 593 22 717
Omsättningstillgångar 3 709 3 043 10 078 10 012 10 549 7 132 6 555 5 842 8 226 6 324
Tillgångar 9 116 9 530 13 484 13 224 14 580 12 001 11 827 14 374 17 819 29 042
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 299 7 125 9 031 9 024 7 866 5 845 4 348 3 381 1 766 575
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 687 1 089 1 270 1 344 1 364 1 348 1 378 1 418 1 495 1 668
Långfristiga skulder 265 492 208 1 350 1 223 1 043 2 590 6 000 6 300 14 737
Kortfristiga skulder 865 824 2 975 1 506 4 126 3 765 3 511 3 575 8 258 12 063
Skulder och eget kapital 9 116 9 530 13 484 13 224 14 580 12 001 11 827 14 374 17 819 29 042
Löner & utdelning (tkr)
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
2005-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 120 120 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 117 3 363 2 800 4 095 6 359 3 506 2 959 3 336 3 883 4 936
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 3 363 2 800 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 120 120 - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 069 -787 1 276 2 778 3 860 2 921 2 690 3 186 3 504 3 166
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,31% 20,11% -31,62% -35,60% 96,33% 9,46% -11,30% -0,33% -32,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,58% -20,28% 3,77% 14,84% 20,44% 18,34% 16,52% 13,84% 12,98% 8,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,70% -57,48% 18,18% 47,91% 46,86% 67,95% 66,04% 59,62% 69,11% 49,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 83,35% 71,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 91,24% 65,98% 253,68% 207,72% 101,01% 103,95% 102,87% 67,96% -0,96% -116,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,07% 74,76% 66,98% 68,24% 53,95% 48,70% 36,76% 23,52% 9,91% 1,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 428,79% 369,30% 338,76% 664,81% 239,14% 189,43% 186,70% 163,41% 99,61% 52,42%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 166 115 80 480 480 480 480 557 400 480
Övrig omsättning 1 427 1 638 747 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 281 1 346 742 -1 285 308 308 290 510 368 441
Resultat efter finansnetto 1 282 1 342 723 -342 160 132 201 -133 -900 -1 917
Årets resultat 913 1 219 973 -342 300 1 176 1 869 523 58 -533
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 441 477 150 150 150 150 150 730 700 2 200
Omsättningstillgångar 7 572 7 254 6 947 7 040 10 165 9 079 6 836 4 739 5 650 7 687
Tillgångar 8 013 7 732 7 097 7 190 10 315 9 229 6 986 5 469 6 350 9 887
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 449 5 691 4 627 3 803 4 286 4 113 3 063 1 048 617 728
Obeskattade reserver 1 520 1 995 2 145 2 595 2 595 2 395 1 805 950 450 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 264 492 208 1 350 1 223 1 043 2 590 6 000
Kortfristiga skulder 44 46 60 300 3 226 1 371 894 2 428 2 693 3 158
Skulder och eget kapital 8 013 7 732 7 097 7 190 10 315 9 229 6 986 5 469 6 350 9 887
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 120 120 0 120 120 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 160 155 155 150 140 127 127 120 92 170
Omsättning 1 593 1 753 827 480 480 480 480 557 400 480
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 166 115 - 480 480 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 120 120 - 120 120 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 317 1 382 742 -1 285 308 308 290 510 368 441
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,35% 43,75% -83,33% 0,00% 0,00% 0,00% -13,82% 39,25% -16,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,00% 17,46% 10,50% -4,59% 4,14% 3,34% 4,15% -0,33% -8,63% -13,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 772,29% 1 173,91% 931,25% -68,75% 88,96% 64,17% 60,42% -3,23% -137,00% -278,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4 534,94% 6 267,83% 8 608,75% 1 404,17% 1 445,62% 1 605,83% 1 237,92% 414,90% 739,25% 943,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,28% 93,73% 88,77% 79,49% 60,09% 63,69% 62,89% 31,67% 14,82% 7,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17 209,09% 15 769,57% 11 578,33% 2 346,67% 315,10% 662,22% 764,65% 195,18% 209,80% 243,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...