Visa allt om Hill Byggteknik Aktiebolag
Visa allt om Hill Byggteknik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 128 250 221 401 920 898 825 672 2 185 1 556
Övrig omsättning - - - - 47 - - - 23 -
Rörelseresultat (EBIT) 41 76 16 -199 71 74 23 -313 316 182
Resultat efter finansnetto 41 74 16 -201 71 73 21 -312 315 181
Årets resultat 41 74 16 -198 65 73 21 -184 135 88
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 48 80 132
Omsättningstillgångar 141 184 93 90 417 428 348 240 799 438
Tillgångar 141 184 93 90 417 428 348 289 879 570
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 71 -2 -19 179 114 41 19 295 250
Obeskattade reserver 0 0 0 0 3 0 0 0 137 51
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 112 96 108 235 314 308 269 448 269
Skulder och eget kapital 141 184 93 90 417 428 348 289 879 570
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 25 226 432 340 360 408 565 623
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 38 39 0 0 0 0 0 98 263 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 10 13 35 117 180 147 150 162 310 215
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 92 90
Omsättning 128 250 221 401 967 898 825 672 2 208 1 556
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 128 250 221 401 920 898 825 336 1 093 1 556
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 14 16 75 349 636 536 511 288 606 844
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 41 76 16 -199 71 74 29 -283 350 224
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -48,80% 13,12% -44,89% -56,41% 2,45% 8,85% 22,77% -69,24% 40,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,08% 41,30% 17,20% -221,11% 17,27% 17,29% 6,61% -107,96% 36,06% 31,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,03% 30,40% 7,24% -49,63% 7,83% 8,24% 2,79% -46,43% 14,51% 11,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,78% 98,91% 99,40% 94,28% 98,39%
Rörelsekapital/omsättning 87,50% 28,80% -1,36% -4,49% 19,78% 12,69% 4,85% -4,32% 16,06% 10,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,43% 38,59% -2,15% -21,11% 43,46% 26,64% 11,78% 6,57% 44,78% 50,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 486,21% 164,29% 96,88% 83,33% 177,45% 136,31% 112,99% 89,22% 178,35% 162,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...