Visa allt om Huvudstadens Hälsoservice Aktiebolag
Visa allt om Huvudstadens Hälsoservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0
Övrig omsättning - - - - - - - 585 - -
Rörelseresultat (EBIT) -107 -91 -114 -124 -128 -136 -136 306 -706 -648
Resultat efter finansnetto 1 168 841 698 1 484 2 059 1 226 1 599 1 256 1 298 461
Årets resultat 950 969 801 1 590 1 750 944 2 341 1 402 1 262 1 431
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 408 17 413 17 418 17 529 17 509 13 984 5 207 5 112 4 172 4 874
Omsättningstillgångar 15 729 15 411 14 786 15 648 15 711 17 930 21 949 20 999 23 128 21 184
Tillgångar 43 137 32 824 32 204 33 176 33 220 31 914 27 156 26 111 27 299 26 058
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 860 28 909 28 090 27 440 26 000 24 393 23 576 21 360 20 158 18 896
Obeskattade reserver 2 006 1 877 2 249 2 534 2 909 2 845 3 052 4 662 5 405 5 836
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 500 1 500 1 450 2 750 4 100 4 200 0 0 0 1 300
Kortfristiga skulder 772 538 415 453 211 476 528 89 1 736 26
Skulder och eget kapital 43 137 32 824 32 204 33 176 33 220 31 914 27 156 26 111 27 299 26 058
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06
2013-06
2012-06 2011-06 2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 - 13 25 27
Utdelning till aktieägare 320 0 150 150 150 143 127 125 200 0
Omsättning 0 0 0 4 0 0 0 585 2 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -102 -86 -109 -120 -128 -136 -136 348 -590 -525
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% - - - - -100,00% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 4,96% - - - - 5,03% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 41 175,00% - - - - 68 600,00% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% - - - - 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning - - - 379 875,00% - - - - 1 069 600,00% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,85% 92,53% 92,67% 88,34% 84,72% 83,00% 95,10% 94,66% 88,10% 88,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 037,44% 2 864,50% 3 562,89% 3 454,30% 7 445,97% 3 766,81% 4 157,01% 23 594,38% 1 332,26% 81 476,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...