Visa allt om Hantverkarhuset Kungsstens Aktiebolag
Visa allt om Hantverkarhuset Kungsstens Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 56 483 43 234 38 447 36 237 29 318 28 449 21 811 23 062 19 699 16 430
Övrig omsättning - - - - 694 100 299 203 266 182
Rörelseresultat (EBIT) 455 1 358 105 878 1 056 1 410 1 237 605 1 013 511
Resultat efter finansnetto 183 1 209 -77 718 971 1 389 1 243 551 946 491
Årets resultat 304 403 41 542 494 780 741 257 522 348
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 016 9 624 7 249 4 062 4 106 2 543 1 211 1 276 1 279 1 362
Omsättningstillgångar 11 714 8 175 7 220 8 439 7 932 7 778 6 212 5 163 4 694 4 332
Tillgångar 20 729 17 799 14 469 12 501 12 038 10 322 7 422 6 439 5 973 5 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 844 2 940 2 937 3 296 3 254 3 260 3 105 2 764 2 807 2 385
Obeskattade reserver 1 909 2 147 1 491 1 731 1 433 1 162 863 646 489 297
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 269 3 687 4 005 1 539 1 560 675 0 0 325 415
Kortfristiga skulder 11 707 9 025 6 036 5 935 5 791 5 225 3 454 3 029 2 352 2 597
Skulder och eget kapital 20 729 17 799 14 469 12 501 12 038 10 322 7 422 6 439 5 973 5 694
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 330 456 416 402 355 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 11 033 8 957 7 111 6 144 4 189 2 529 1 706 1 684 1 193 1 102
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 - - - -
Sociala kostnader 4 132 3 366 2 780 2 282 1 659 1 165 874 840 681 577
Utdelning till aktieägare 400 400 400 400 500 500 625 0 300 100
Omsättning 56 483 43 234 38 447 36 237 30 012 28 549 22 110 23 265 19 965 16 612
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 22 21 18 13 8 7 7 5 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 172 1 965 1 831 2 013 2 255 3 556 3 116 3 295 3 940 2 738
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 602 582 487 468 475 519 428 418 446 337
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 104 1 616 270 1 070 1 120 1 473 1 303 669 1 085 608
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,64% 12,45% 6,10% 23,60% 3,05% 30,43% -5,42% 17,07% 19,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,20% 7,73% 0,78% 8,06% 8,90% 13,81% 17,06% 9,52% 17,04% 9,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,81% 3,18% 0,29% 2,78% 3,65% 5,01% 5,80% 2,66% 5,17% 3,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 26,99% 39,21% 29,41% 31,28% 29,17% 27,97% 27,28%
Rörelsekapital/omsättning 0,01% -1,97% 3,08% 6,91% 7,30% 8,97% 12,64% 9,25% 11,89% 10,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,90% 25,93% 28,34% 36,57% 35,80% 39,88% 50,40% 50,15% 52,89% 45,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,06% 69,03% 92,74% 108,63% 105,72% 114,66% 130,05% 111,89% 119,60% 102,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...