Visa allt om Nässjöholm Aktiebolag
Visa allt om Nässjöholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 903 3 187 2 875 2 643 2 496 2 129 1 092 2 532 2 723 2 572
Övrig omsättning - - - - - - - - - 21
Rörelseresultat (EBIT) -314 111 87 130 -97 -766 -220 11 -63 51
Resultat efter finansnetto -339 86 54 98 -93 -772 -221 7 -66 48
Årets resultat 0 41 120 1 5 116 -106 3 3 39
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 24 31 0 0 1 818 1 818 2 113 1 824 1 830
Omsättningstillgångar 3 033 2 978 3 084 2 613 2 637 880 837 1 079 1 102 1 040
Tillgångar 3 052 3 002 3 115 2 613 2 637 2 698 2 655 3 191 2 925 2 870
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 835 1 835 1 794 1 674 1 673 1 668 1 552 1 658 1 655 1 697
Obeskattade reserver 7 83 56 7 7 7 0 115 115 192
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 209 1 084 1 266 932 956 1 023 1 103 1 418 1 155 980
Skulder och eget kapital 3 052 3 002 3 115 2 613 2 637 2 698 2 655 3 191 2 925 2 870
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 374 429 355
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 681 737 677 536 553 589 342 262 282 209
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 239 227 204 202 174 185 108 382 380 342
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
Omsättning 2 903 3 187 2 875 2 643 2 496 2 129 1 092 2 532 2 723 2 593
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 968 1 062 958 881 832 710 546 844 908 857
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 321 346 313 264 274 296 232 347 372 312
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -308 117 88 130 -97 -766 -219 26 -56 58
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,91% 10,85% 8,78% 5,89% 17,24% 94,96% - -7,01% 5,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,26% 3,73% 2,86% 5,01% -2,01% -28,09% -8,25% 0,34% -2,12% 1,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -10,78% 3,51% 3,10% 4,96% -2,12% -35,60% -20,05% 0,43% -2,28% 2,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,99% 57,04% 59,72% 58,72% 60,22% 57,44% 60,90% 60,62% 55,20% 54,78%
Rörelsekapital/omsättning 62,83% 59,43% 63,23% 63,60% 67,35% -6,72% -24,36% -13,39% -1,95% 2,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,30% 63,28% 58,99% 64,26% 63,64% 62,01% 58,46% 54,55% 59,41% 63,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,25% 119,74% 131,44% 184,87% 222,91% 44,28% 41,07% 50,99% 51,95% 50,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...