Visa allt om Premic System Aktiebolag
Visa allt om Premic System Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 266 743 548 1 246 626 908 616 650 773 820
Övrig omsättning - 63 - - - 33 - - - 98
Rörelseresultat (EBIT) 330 47 -271 289 -256 -32 -268 -262 -141 107
Resultat efter finansnetto 330 38 -287 273 -262 -39 -272 -250 -125 134
Årets resultat 330 38 -287 273 -262 -39 -272 -250 -125 110
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 32 77 123 169 212 12 22 19 29
Omsättningstillgångar 801 394 382 668 296 473 529 781 1 091 1 163
Tillgångar 801 426 459 791 466 685 541 803 1 110 1 192
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 434 104 66 354 81 343 382 653 903 1 038
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 232 221 211 115 300 103 97 81 87
Kortfristiga skulder 367 90 172 227 269 42 57 53 125 67
Skulder och eget kapital 801 426 459 791 466 685 541 803 1 110 1 192
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 30 58 52 95
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 326 313 330 305 167 162 134 120 91 75
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 0
Sociala kostnader 163 146 167 153 127 97 109 110 109 128
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 266 806 548 1 246 626 941 616 650 773 918
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 633 372 274 623 313 454 308 325 387 410
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 263 244 262 246 156 167 160 168 135 154
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 362 85 -228 335 -209 -19 -258 -249 -130 117
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 70,39% 35,58% -56,02% 99,04% -31,06% 47,40% -5,23% -15,91% -5,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,20% 11,27% -58,17% 36,66% -52,58% -4,53% -49,17% -30,39% -9,82% 11,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,07% 6,46% -48,72% 23,27% -39,14% -3,41% -43,18% -37,54% -14,10% 17,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 98,72% 91,85% 74,12% 92,37% 94,00% 95,21% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,28% 40,92% 38,32% 35,39% 4,31% 47,47% 76,62% 112,00% 124,97% 133,66%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,18% 24,41% 14,38% 44,75% 17,38% 50,07% 70,61% 81,32% 81,35% 87,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,26% 437,78% 222,09% 294,27% 110,04% 1 126,19% 928,07% 1 473,58% 872,80% 1 735,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...