Visa allt om International Time Service, ITS Aktiebolag
Visa allt om International Time Service, ITS Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 091 23 869 26 849 24 065 2 840 28 1 513 1 152 23 395 27 154
Övrig omsättning 21 68 164 - 144 97 - - 159 -
Rörelseresultat (EBIT) 252 342 241 348 -330 -384 -350 -1 358 -875 -512
Resultat efter finansnetto 1 032 698 254 492 130 121 946 -194 1 154 1 590
Årets resultat 967 967 163 595 10 -11 640 425 900 1 199
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 617 2 475 2 913 2 185 5 629 5 936 6 982 6 839 6 206 9 858
Omsättningstillgångar 10 719 9 250 10 281 9 224 5 302 5 270 4 615 4 521 4 805 11 735
Tillgångar 12 335 11 724 13 193 11 409 10 931 11 206 11 597 11 360 11 010 21 593
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 109 10 392 9 575 9 562 8 967 9 107 9 238 8 748 8 412 18 172
Obeskattade reserver 992 1 262 1 303 1 528 1 845 1 719 1 698 2 296 2 406 2 556
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 234 71 2 316 319 119 380 661 316 192 864
Skulder och eget kapital 12 335 11 724 13 193 11 409 10 931 11 206 11 597 11 360 11 010 21 593
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 100 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 146 162 124 75
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 28 66 69 69 86 86 136 150 149 52
Utdelning till aktieägare 160 250 150 150 0 150 120 150 90 180
Omsättning 8 112 23 937 27 013 24 065 2 984 125 1 513 1 152 23 554 27 154
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 046 11 935 13 425 12 033 1 420 14 757 576 11 698 13 577
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 32 51 44 44 58 59 159 169 199 73
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 490 580 342 422 -167 -109 -75 -1 083 -599 -336
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -66,10% -11,10% 11,57% 747,36% 10 042,86% -98,15% 31,34% -95,08% -13,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,37% 5,98% 1,93% 4,36% 1,24% 1,10% 8,17% -0,64% 10,81% 7,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,77% 2,94% 0,95% 2,07% 4,79% 439,29% 62,66% -6,34% 5,09% 6,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 9,03% -3,33% 1,55% 2,83% -1,69% 100,00% 26,83% -49,31% -0,16% -0,18%
Rörelsekapital/omsättning 129,59% 38,46% 29,67% 37,00% 182,50% 17 464,29% 261,34% 365,02% 19,72% 40,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,33% 97,03% 80,28% 93,68% 94,47% 92,57% 90,45% 91,56% 92,14% 92,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 434,62% 3 807,04% 229,66% 1 041,69% 2 080,67% 588,42% 312,56% 702,53% 979,17% 1 045,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...