Visa allt om Lugal AB
Visa allt om Lugal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 548 215 0 0 0 1 474 2 001 2 577 3 338 2 698
Övrig omsättning - - - - 4 29 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 102 46 -2 -2 -12 22 -33 22 154 165
Resultat efter finansnetto 101 46 -2 -2 -12 16 -41 26 157 163
Årets resultat 78 37 -2 -2 -20 11 -4 3 110 113
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 246 20 0 0 0 0 196 245 275 226
Omsättningstillgångar 137 227 93 95 110 397 296 291 415 270
Tillgångar 383 247 93 95 110 397 492 536 690 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 208 130 92 94 96 165 155 158 256 236
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 41 26 26
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 175 117 0 1 14 231 338 336 408 234
Skulder och eget kapital 383 247 93 95 110 397 492 536 690 496
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 323 243 304 426 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 302 129 0 0 0 59 424 525 762 454
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 102 27 0 1 3 155 18 295 404 253
Utdelning till aktieägare 30 0 0 0 0 50 0 0 100 90
Omsättning 548 215 0 0 4 1 503 2 001 2 577 3 338 2 698
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 1 1 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 548 215 - - - 737 667 859 1 113 899
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 431 163 - 1 16 298 298 387 554 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 102 46 -2 -2 -12 72 16 75 196 182
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 154,88% - - - -100,00% -26,34% -22,35% -22,80% 23,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,63% 18,62% - - - 5,54% -6,71% 6,16% 23,77% 34,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,61% 21,40% - - - 1,49% -1,65% 1,28% 4,91% 6,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,82% 100,00% - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,93% 51,16% - - - 11,26% -2,10% -1,75% 0,21% 1,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,31% 52,63% 98,92% 98,95% 87,27% 41,56% 31,50% 34,99% 39,81% 51,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 78,29% 194,02% - 9 500,00% 785,71% 171,86% 87,57% 86,61% 101,72% 115,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...