Visa allt om Speed International Aktiebolag
Visa allt om Speed International Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 98 737 103 184 98 682 92 915 144 907 135 037 146 518 86 478 87 214 81 192
Övrig omsättning 173 143 1 110 2 655 1 316 937 1 378 2 113 2 555 387
Rörelseresultat (EBIT) 4 542 273 -5 340 -8 783 -1 941 6 816 11 096 6 393 7 678 7 622
Resultat efter finansnetto 4 599 353 -4 369 -9 044 -7 331 2 717 11 338 6 744 7 817 7 508
Årets resultat 3 787 110 -3 732 -7 916 -8 248 670 8 063 4 386 5 456 5 535
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 405 22 200 12 214 13 903 14 301 32 766 39 819 17 169 16 113 10 975
Omsättningstillgångar 30 273 33 754 37 106 40 927 52 487 42 845 42 831 49 521 34 663 34 425
Tillgångar 54 678 55 954 49 321 54 829 66 788 75 612 82 651 66 690 50 776 45 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 858 23 032 20 253 23 993 31 929 40 177 42 480 36 323 34 081 30 348
Minoritetsintressen 1 208 0 0 280 780 980 1 063 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 099 1 797 1 194 1 594 2 419 2 412 2 034 1 162 1 437 1 178
Långfristiga skulder 4 846 9 576 6 119 5 906 5 679 5 507 5 263 313 938 1 924
Kortfristiga skulder 20 669 21 549 21 756 23 056 25 981 26 535 31 811 28 893 14 322 11 951
Skulder och eget kapital 54 678 55 954 49 321 54 829 66 788 75 612 82 651 66 690 50 776 45 400
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 2 274 2 271 2 969 0 0 3 897 4 036 4 078 1 233 1 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 156
Löner till övriga anställda 14 777 15 351 16 436 21 431 24 770 21 307 19 843 15 478 17 162 15 859
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 9 003 8 103 8 517 11 143 10 379 12 019 12 371 7 702 6 912 6 269
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 98 910 103 327 99 792 95 570 146 223 135 974 147 896 88 591 89 769 81 579
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 45 46 46 45 47 57 53 - - 34
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 194 2 243 2 145 2 065 3 083 2 369 2 764 - - 2 388
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 591 561 625 - 748 653 684 - - 687
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 084 12 557 -252 -8 783 12 611 15 926 19 542 10 582 10 847 10 065
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,31% 4,56% 6,21% -35,88% 7,31% -7,84% 69,43% -0,84% 7,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,33% 1,54% -8,33% -15,51% -2,59% 9,10% 14,13% 10,35% 15,72% 17,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,16% 0,84% -4,16% -9,15% -1,19% 5,10% 7,97% 7,98% 9,15% 9,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,86% 53,03% 45,66% 100,00% 31,51% 32,81% 32,67% 33,48% 32,17% 37,30%
Rörelsekapital/omsättning 9,73% 11,83% 15,56% 19,23% 18,29% 12,08% 7,52% 23,85% 23,32% 27,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,12% 41,16% 41,06% 43,76% 47,81% 53,14% 51,40% 54,47% 67,12% 66,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 141,78% 148,87% 158,84% 169,36% 195,44% 151,65% 126,00% 150,57% 237,23% 279,57%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 17 1 124 2 702 3 009 2 410 56 050 44 724
Övrig omsättning 46 3 - 13 10 10 - 223 301 32
Rörelseresultat (EBIT) -735 -1 065 -976 -4 238 -5 935 -6 796 -6 213 -4 768 8 690 2 787
Resultat efter finansnetto 5 862 -1 274 -1 214 -9 365 -8 125 -8 889 -6 447 -4 496 9 417 3 925
Årets resultat 6 820 -4 -1 -7 101 -6 678 -7 048 -4 790 -1 678 5 296 2 513
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 999 10 177 14 903 14 141 25 759 27 542 30 000 10 720 21 545 15 814
Omsättningstillgångar 6 134 8 703 2 601 3 195 16 604 11 565 10 835 22 076 22 287 19 617
Tillgångar 21 133 18 880 17 504 17 336 42 363 39 107 40 835 32 797 43 832 35 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 027 11 207 11 211 11 213 17 400 20 025 24 415 26 560 28 402 25 320
Obeskattade reserver 0 1 074 0 0 2 018 2 018 2 018 2 018 4 277 3 166
Avsättningar (tkr) 1 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 6 331 6 119 5 906 5 731 5 507 5 263 0 0 362
Kortfristiga skulder 2 078 268 175 217 17 214 11 556 9 139 4 218 11 152 6 584
Skulder och eget kapital 21 133 18 880 17 504 17 336 42 363 39 107 40 835 32 797 43 832 35 432
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 970 930 2 083 1 032 1 028
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 60 1 335 1 620 1 442 644 917 7 312 4 104
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 - 24 2 198 2 344 2 654 3 833 1 557 2 703 2 703
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 2 500 2 000 2 180 2 214
Omsättning 46 3 0 30 1 134 2 712 3 009 2 633 56 351 44 756
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 2 2 4 2 - - 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 9 562 676 1 505 - - 4 472
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 1 982 1 267 2 704 - - 784
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -735 -1 065 -976 -4 238 -5 591 -6 366 -5 813 -4 350 9 324 3 794
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -98,49% -58,40% -10,20% 24,85% -95,70% 25,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -51,16% -17,72% -21,82% -15,13% -13,57% 21,61% 11,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -52 170,59% -667,88% -315,88% -205,28% -184,69% 16,90% 8,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 69,40% 82,72% 85,78% 82,66% 42,91% 38,19%
Rörelsekapital/omsättning - - - 17 517,65% -54,27% 0,33% 56,36% 741,00% 19,87% 29,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,30% 63,80% 64,05% 64,68% 44,58% 55,01% 63,43% 85,41% 71,82% 77,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 295,19% 3 247,39% 1 486,29% 1 472,35% 96,46% 100,08% 118,56% 523,38% 199,85% 297,95%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...