Visa allt om Role Management Aktiebolag
Visa allt om Role Management Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 *
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 55 1 185 1 387 867 904
Övrig omsättning - - - - - 7 124 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -68 -76 -53 -105 -55 6 275 -50 240 103 -
Resultat efter finansnetto 75 310 88 517 -685 6 207 -84 171 30 -
Årets resultat 75 310 88 486 -735 3 373 0 85 12 -
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 290 288 139 309 22 30 1 893 1 951 2 008 2 057
Omsättningstillgångar 3 621 3 880 3 906 4 167 5 621 6 790 2 710 771 536 466
Tillgångar 3 911 4 168 4 045 4 476 5 643 6 820 4 603 2 722 2 543 2 523
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 191 2 437 2 127 2 679 2 193 3 978 745 755 670 657
Obeskattade reserver 1 621 1 621 1 621 1 621 1 604 1 585 0 89 43 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 89 93 251 91 533 0 3 584 1 584 1 584 1 584
Kortfristiga skulder 9 17 46 84 1 312 1 256 274 294 247 249
Skulder och eget kapital 3 911 4 168 4 045 4 476 5 643 6 820 4 603 2 722 2 543 2 523
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 360 173 190 144 156
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 10 17 0 17
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 149 204 213 186 154
Utdelning till aktieägare 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 7 179 1 185 1 387 867 904
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 55 593 694 434 452
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 535 246 271 221 216
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -68 -74 -47 -95 -47 6 291 8 297 165 -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - -100,00% -95,36% -14,56% 59,98% -4,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - 92,35% -0,96% 9,00% 4,17% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - 11 450,91% -3,71% 17,66% 12,23% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - 36,36% 99,92% 98,92% 92,73% -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - 10 061,82% 205,57% 34,39% 33,33% 24,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,35% 88,80% 83,84% 86,54% 59,81% 75,46% 16,19% 30,09% 27,56% 26,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40 233,33% 22 823,53% 8 491,30% 4 960,71% 428,43% 540,61% 989,05% 262,24% 217,00% 187,15%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-06: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...