Visa allt om RuterRetur AB
Visa allt om RuterRetur AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 282 1 491 22 93 1 0 1 4 12 16
Övrig omsättning 10 - 20 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -203 -88 -83 -79 -102 -62 -61 -66 -65 -70
Resultat efter finansnetto -210 -63 1 648 395 -52 -12 89 68 111 430
Årets resultat -21 -18 1 538 504 -64 -26 71 408 55 228
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 166 1 900 3 662 3 332 3 322 3 260 3 205 3 159 2 984
Omsättningstillgångar 477 909 2 486 367 353 397 490 617 639 800
Tillgångar 515 1 076 4 386 4 029 3 685 3 719 3 750 3 822 3 798 3 784
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 230 251 2 972 3 534 3 030 3 094 3 127 3 072 2 664 2 609
Obeskattade reserver 0 190 33 351 324 324 324 334 839 812
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 241 241 241 241 241
Långfristiga skulder 0 92 0 0 241 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 285 543 1 380 144 90 60 58 175 54 122
Skulder och eget kapital 515 1 076 4 386 4 029 3 685 3 719 3 750 3 822 3 798 3 784
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 691 616 47 16 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 361 237 15 5 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 7 0 16 0
Omsättning 2 292 1 491 42 93 1 0 1 4 12 16
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 5 1 1 0 0 0 - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 761 298 22 93 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 354 174 62 22 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -192 -69 -83 -79 -102 -62 -61 -66 -59 -67
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 53,05% 6 677,27% -76,34% 9 200,00% - -100,00% -75,00% -66,67% -25,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -39,42% -5,39% 37,57% 9,80% 1,47% - 2,40% 8,45% 4,45% 12,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,90% -3,89% 7 490,91% 424,73% 5 400,00% - 9 000,00% 8 075,00% 1 408,33% 2 906,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,20% 91,62% 100,00% 4,30% 100,00% - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,41% 24,55% 5 027,27% 239,78% 26 300,00% - 43 200,00% 11 050,00% 4 875,00% 4 237,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,66% 37,10% 68,35% 94,13% 88,71% 89,62% 89,75% 86,67% 86,05% 84,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,37% 167,40% 180,14% 254,86% 392,22% 661,67% 839,66% 350,86% 1 177,78% 652,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...