Visa allt om Bo Hellman Förvaltning AB
Visa allt om Bo Hellman Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 986 2 392 2 317 2 022 1 876 1 490 600 478 0 0
Övrig omsättning 8 - - - - 24 - - 388 -
Rörelseresultat (EBIT) -489 -3 383 -890 -2 736 -961 -1 238 -607 -1 896 -2 450 -41
Resultat efter finansnetto 2 329 -2 505 1 354 -448 1 689 -483 1 961 2 391 25 086 72 881
Årets resultat 2 329 -1 985 1 056 6 951 1 1 081 1 296 25 065 72 662
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 59 431 58 670 52 861 13 919 17 650 92 532 7 948 5 019 5 099 4 668
Omsättningstillgångar 42 510 41 011 49 703 88 043 84 791 8 383 93 507 95 369 92 952 72 544
Tillgångar 101 940 99 681 102 565 101 961 102 442 100 916 101 455 100 387 98 051 77 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 345 99 171 101 311 100 406 100 543 99 718 99 845 98 994 97 847 72 782
Obeskattade reserver 0 0 520 520 980 580 1 080 590 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 207 203 73 70 47 9
Kortfristiga skulder 595 510 733 1 036 712 414 458 734 156 4 420
Skulder och eget kapital 101 940 99 681 102 565 101 961 102 442 100 916 101 455 100 387 98 051 77 212
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 803 752 702 633 333 336 370 323 464 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 513 471 356 281 95 100 100 102 137 0
Utdelning till aktieägare 159 156 155 150 143 127 127 230 150 0
Omsättning 2 994 2 392 2 317 2 022 1 876 1 514 600 478 388 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 1 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 995 797 772 674 1 876 745 300 239 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 439 410 360 306 430 219 235 224 301 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -34 -2 955 -514 -2 348 -564 -873 -449 -1 755 -2 337 -24
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,83% 3,24% 14,59% 7,78% 25,91% 148,33% 25,52% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,28% -2,51% 1,32% -0,44% 1,66% -0,46% 1,93% 2,38% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 78,00% -104,72% 58,44% -22,21% 90,67% -30,94% 326,83% 500,84% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning 1 403,72% 1 693,19% 2 113,51% 4 303,02% 4 481,82% 534,83% 15 508,17% 19 798,12% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,42% 99,49% 99,17% 98,85% 98,85% 99,24% 99,20% 99,04% 99,79% 94,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 7 144,54% 8 041,37% 6 780,76% 8 498,36% 11 908,85% 2 024,88% 20 416,38% 12 993,05% 59 584,62% 1 641,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...