Visa allt om Aktiebolaget BR-Montageservice
Visa allt om Aktiebolaget BR-Montageservice

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 33 179 33 258 20 304 28 586 24 016 14 328 31 614 29 894 19 676 25 919
Övrig omsättning 192 221 278 69 29 177 - - 37 181
Rörelseresultat (EBIT) 4 686 4 761 1 483 3 388 805 810 1 325 1 294 351 1 137
Resultat efter finansnetto 4 706 4 777 1 466 3 422 830 841 1 364 1 169 303 1 146
Årets resultat 2 822 2 973 858 2 018 538 520 944 681 166 873
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 784 881 1 095 1 325 615 662 569 764 762 1 159
Omsättningstillgångar 10 841 9 819 7 043 6 106 5 581 5 626 7 093 10 906 7 884 9 040
Tillgångar 12 625 10 700 8 138 7 431 6 196 6 289 7 661 11 671 8 645 10 199
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 968 4 145 2 172 2 314 896 958 2 488 1 843 1 362 1 697
Obeskattade reserver 4 825 3 769 2 838 2 500 1 845 1 775 1 658 1 587 1 443 1 419
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 832 2 786 3 128 2 617 3 456 3 556 3 515 8 240 5 840 7 083
Skulder och eget kapital 12 625 10 700 8 138 7 431 6 196 6 289 7 661 11 671 8 645 10 199
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 047 893 1 024 902 1 151
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 8 500 8 393 7 292 6 710 6 370 5 370 5 085 5 890 4 784 4 734
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 3 501 2 488 2 666 2 448 2 492 2 527 2 530 2 882 2 502 2 471
Utdelning till aktieägare 2 000 2 000 1 000 1 000 600 600 1 750 300 200 500
Omsättning 33 371 33 479 20 582 28 655 24 045 14 505 31 614 29 894 19 713 26 100
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 27 26 24 23 23 23 23 23 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 229 1 232 781 1 191 1 044 623 1 375 1 300 855 1 127
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 408 397 382 389 392 377 434 360 371
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 111 5 089 1 801 3 751 1 034 1 135 1 666 1 611 963 1 855
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,24% 63,80% -28,97% 19,03% 67,62% -54,68% 5,75% 51,93% -24,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,28% 44,69% 20,45% 48,69% 16,95% 16,81% 17,82% 11,22% 4,30% 11,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,19% 14,38% 8,20% 12,66% 4,37% 7,38% 4,32% 4,38% 1,89% 4,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,68% 64,18% 62,35% 74,07% 56,52% 34,22% 79,56% 46,34% 24,44% 61,26%
Rörelsekapital/omsättning 18,11% 21,15% 19,28% 12,21% 8,85% 14,45% 11,32% 8,92% 10,39% 7,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,32% 66,21% 53,89% 55,93% 36,41% 36,03% 48,43% 25,58% 27,77% 26,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 224,36% 348,67% 221,07% 221,28% 160,04% 141,25% 194,57% 97,34% 110,34% 125,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...