Visa allt om Klargester Aktiebolag
Visa allt om Klargester Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 074 1 713 1 111 1 116 933 1 373 957 1 466 2 132 1 825
Övrig omsättning - - - 7 - - 45 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 226 -58 -18 18 129 89 110 -7 -28
Resultat efter finansnetto 12 193 -76 -31 3 106 18 88 -4 -97
Årets resultat 9 193 -76 -31 3 106 18 88 -4 -97
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 3 3 3 88 88 88 130 175 180
Omsättningstillgångar 527 500 561 627 603 583 762 573 570 901
Tillgångar 530 503 564 630 691 671 850 704 745 1 082
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 335 326 133 209 240 237 211 192 104 108
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 85 106 352 343 157 197 414 250 221 461
Kortfristiga skulder 109 70 79 78 294 237 225 261 419 513
Skulder och eget kapital 530 503 564 630 691 671 850 704 745 1 082
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 180 244 186 152 59 193 120 252 266
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 36 34 30 30 50 15 25 33 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 88 86 87 79 57 20 89 63 102 108
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0
Omsättning 1 074 1 713 1 111 1 123 933 1 373 1 002 1 466 2 132 1 825
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 358 571 370 372 311 458 319 489 711 608
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 121 130 130 106 93 58 105 93 154 134
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 226 -58 -18 18 129 89 115 -1 -22
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -37,30% 54,19% -0,45% 19,61% -32,05% 43,47% -34,72% -31,24% 16,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,26% 44,93% -9,75% -2,70% 2,60% 19,23% 10,82% 17,19% 3,49% -2,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,12% 13,19% -4,95% -1,52% 1,93% 9,40% 9,61% 8,25% 1,22% -1,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,51% 43,37% 44,55% 54,48% 55,73% 39,84% 54,75% 56,48% 39,17% 40,60%
Rörelsekapital/omsättning 38,92% 25,10% 43,38% 49,19% 33,12% 25,20% 56,11% 21,28% 7,08% 21,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,21% 64,81% 23,58% 33,17% 34,73% 35,32% 24,82% 27,27% 13,96% 9,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,80% 208,57% 113,92% 126,92% 27,55% 52,74% 37,78% 131,03% 42,24% 72,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...