Visa allt om Wolsi Gustafsson Eftr. Hand- och Pressförgyllning Aktiebolag
Visa allt om Wolsi Gustafsson Eftr. Hand- och Pressförgyllning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 272 235 247 272 359 362 392 531 506 491
Övrig omsättning - - - - - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 78 80 76 55 23 36 -54 47 51 -12
Resultat efter finansnetto 78 81 78 57 26 38 -45 49 56 2
Årets resultat 43 46 45 31 12 32 -27 23 48 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 13 15 19 22 26 29 25
Omsättningstillgångar 463 408 383 301 300 306 337 385 359 344
Tillgångar 463 408 383 314 315 325 359 410 388 368
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 308 285 259 233 222 230 218 265 282 284
Obeskattade reserver 86 65 45 25 11 3 0 19 4 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 69 57 79 56 82 92 141 127 102 84
Skulder och eget kapital 463 408 383 314 315 325 359 410 388 368
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 42 36 36 90 166 165 165 165 149 164
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 42 36 36 12 12 12 96 96 64 77
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 7 7 31 56 56 82 85 64 65
Utdelning till aktieägare 40 20 20 20 20 20 20 20 40 50
Omsättning 272 235 247 272 359 362 392 531 506 492
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 136 118 124 136 180 181 196 266 253 246
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 48 42 38 67 119 117 174 182 141 159
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 78 80 89 57 26 39 -51 50 54 -10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,74% -4,86% -9,19% -24,23% -0,83% -7,65% -26,18% 4,94% 3,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,85% 19,85% 20,10% 18,15% 8,25% 11,38% -12,53% 13,41% 14,43% 0,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,68% 34,47% 31,17% 20,96% 7,24% 10,22% -11,48% 10,36% 11,07% 0,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,19% 99,26% 98,61% 98,62% 97,96% 95,67% 95,85% 95,72%
Rörelsekapital/omsättning 144,85% 149,36% 123,08% 90,07% 60,72% 59,12% 50,00% 48,59% 50,79% 52,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,01% 82,28% 76,79% 80,07% 73,05% 71,45% 60,72% 67,97% 73,42% 77,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 671,01% 715,79% 484,81% 537,50% 365,85% 332,61% 239,01% 303,15% 351,96% 409,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...