Visa allt om PRINTme in Sweden AB
Visa allt om PRINTme in Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 159 196 560 1 755 1 987 2 251 2 335 2 919 2 666 2 705
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 -20 7 91 -26 85 32 111 -69 189
Resultat efter finansnetto 1 -21 -9 12 -100 24 -16 77 -97 159
Årets resultat 1 -21 -9 12 -100 24 -16 77 -97 125
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 3 5 10 14 24
Omsättningstillgångar 65 53 91 726 893 952 801 794 677 881
Tillgångar 65 53 91 726 894 955 806 803 692 905
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 28 49 57 46 56 32 48 -29 67
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 4 17 234 345 372 366 454 472 428
Kortfristiga skulder 20 21 25 434 504 528 409 302 249 410
Skulder och eget kapital 65 53 91 726 894 955 806 803 692 905
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 75 - 0 0 - 384 334 408 348 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 90 55 130 289 0 0 2 7 2
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 28 26 59 124 153 152 225 218 196
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 159 196 560 1 755 1 987 2 251 2 335 2 919 2 666 2 705
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 159 196 560 878 994 1 126 1 168 1 460 1 333 1 353
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 83 118 83 97 209 272 245 321 288 289
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 -20 7 92 -24 87 36 116 -48 209
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,88% -65,00% -68,09% -11,68% -11,73% -3,60% -20,01% 9,49% -1,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,08% -37,74% 7,69% 12,40% -2,91% 8,90% 3,97% 13,82% -9,97% 20,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,26% -10,20% 1,25% 5,13% -1,31% 3,78% 1,37% 3,80% -2,59% 6,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 94,34% 92,35% 43,57% 35,50% 36,59% 42,34% 38,46% 39,29% 36,61% 44,40%
Rörelsekapital/omsättning 28,30% 16,33% 11,79% 16,64% 19,58% 18,84% 16,79% 16,86% 16,05% 17,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,62% 52,83% 53,85% 7,85% 5,15% 5,86% 3,97% 5,98% -4,19% 7,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 325,00% 252,38% 364,00% 98,16% 91,67% 99,05% 80,20% 88,74% 72,29% 97,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...