Visa allt om Cancale Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om Cancale Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 71 543 947 279 187 377 13 179 34 131 56 723
Övrig omsättning 5 - - - - 62 - - 180 110
Rörelseresultat (EBIT) -695 -710 -698 -909 -2 439 -1 631 -3 867 -6 208 -3 990 -1 431
Resultat efter finansnetto -765 -3 877 -1 565 -2 265 -3 134 -8 019 -2 430 -24 794 33 576 8 406
Årets resultat 397 975 6 457 3 650 -40 -5 765 680 -18 020 17 223 2 765
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 556 6 846 10 630 11 017 11 858 24 051 32 542 51 893 122 081 138 265
Omsättningstillgångar 159 452 2 085 4 277 10 199 217 1 073 10 785 100 945 23 672
Tillgångar 6 715 7 298 12 715 15 294 22 057 24 268 33 615 62 678 223 026 161 937
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -262 -659 -1 634 -8 091 -11 741 -12 707 -6 945 -7 625 96 395 79 172
Obeskattade reserver 5 034 6 196 12 201 22 284 28 568 30 258 32 634 35 744 49 802 44 541
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 009 1 960 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 943 1 761 2 148 1 101 4 221 4 757 7 926 34 559 76 829 38 224
Skulder och eget kapital 6 715 7 298 12 715 15 294 22 057 24 268 33 615 62 678 223 026 161 937
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 500 500 500 500 500 400 300 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 416 440 211 503 188 170 560 448 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 131 138 223 315 195 307 477 343 97 61
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000 0
Omsättning 30 71 543 947 279 249 377 13 179 34 311 56 833
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 71 543 947 279 187 189 6 590 34 131 56 723
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 578 934 1 325 887 989 907 616 397 266
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -695 -710 -698 -909 -2 430 -1 616 -3 839 -6 185 -3 948 -1 299
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -64,79% -86,92% -42,66% 239,43% 49,20% -50,40% -97,14% -61,39% -39,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,64% 9,59% -5,00% -5,53% 185,46% -4,87% 0,17% -34,27% 16,91% 7,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -708,00% 985,92% -117,13% -89,23% 14 661,65% -632,62% 15,12% -162,97% 110,49% 21,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -16,81% -6,19% 2,00%
Rörelsekapital/omsättning -7 136,00% -1 843,66% -11,60% 335,37% 2 142,65% -2 427,81% -1 817,77% -180,39% 70,66% -25,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,57% 57,19% 62,00% 54,48% 42,23% 39,53% 50,89% 28,89% 59,30% 68,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 8,18% 25,67% 97,07% 388,47% 241,63% 4,56% 13,54% 31,21% 111,68% 7,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...