Visa allt om Transportidé i Stockholm Aktiebolag
Visa allt om Transportidé i Stockholm Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 140 767 1 546 1 677 1 831 1 790 1 631 2 196 2 249 2 267
Övrig omsättning 25 1 7 - 3 4 1 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -27 210 -51 -60 31 71 -82 -11 60 -73
Resultat efter finansnetto -27 211 -53 -62 29 66 -86 -14 50 -84
Årets resultat -1 167 -53 -54 15 65 -68 -4 15 -19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 13 40 52 0 13 53 114 142
Omsättningstillgångar 189 226 423 181 273 342 208 231 300 286
Tillgångar 189 226 437 221 326 342 221 284 414 427
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 177 177 11 63 117 102 37 105 109 94
Obeskattade reserver 0 26 0 0 9 0 0 18 29 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 21 0 0 0 0 12
Kortfristiga skulder 13 22 426 158 178 240 184 160 276 320
Skulder och eget kapital 189 226 437 221 326 342 221 284 414 427
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 444 395 163 210 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 156 365 457 638 290 278 511 576 892 857
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 12 133 182 201 189 156 181 258 256
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 165 768 1 553 1 677 1 834 1 794 1 632 2 196 2 249 2 267
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 140 384 515 559 610 597 408 549 562 567
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 155 190 199 269 252 241 194 229 277 256
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -27 210 -48 -48 39 79 -58 50 119 -18
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -81,75% -50,39% -7,81% -8,41% 2,29% 9,75% -25,73% -2,36% -0,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,29% 93,36% -11,44% -27,15% 9,51% 20,76% -37,10% -3,87% 14,73% -17,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -19,29% 27,51% -3,23% -3,58% 1,69% 3,97% -5,03% -0,50% 2,71% -3,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 125,71% 26,60% -0,19% 1,37% 5,19% 5,70% 1,47% 3,23% 1,07% -1,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,65% 87,29% 2,52% 28,51% 37,92% 29,82% 16,74% 41,54% 31,37% 22,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 453,85% 1 027,27% 99,30% 114,56% 153,37% 142,50% 113,04% 144,38% 108,70% 89,38%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...