Visa allt om Erilant Aktiebolag
Visa allt om Erilant Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 697 6 287 6 225 5 554 6 162 5 228 3 906 4 056 3 531 2 805
Övrig omsättning 503 524 390 355 412 313 958 412 353 196
Rörelseresultat (EBIT) -93 374 310 -4 -372 11 -30 360 329 742
Resultat efter finansnetto 76 360 258 -60 -436 26 -49 335 323 746
Årets resultat 126 194 292 -82 -157 -9 -15 132 30 335
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 025 2 502 2 328 2 587 2 708 2 804 2 363 2 879 2 024 2 033
Omsättningstillgångar 4 116 3 768 3 770 3 661 3 473 3 684 3 272 2 909 2 837 2 114
Tillgångar 7 142 6 271 6 098 6 247 6 181 6 487 5 635 5 788 4 861 4 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 683 1 557 1 364 1 072 1 153 1 310 1 333 1 347 1 216 1 186
Obeskattade reserver 1 368 1 418 1 308 1 344 1 322 1 601 1 566 1 601 1 454 1 175
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 767 336 509 655 953 920 656 426 534 194
Kortfristiga skulder 3 323 2 960 2 918 3 177 2 753 2 655 2 080 2 414 1 657 1 592
Skulder och eget kapital 7 142 6 271 6 098 6 247 6 181 6 487 5 635 5 788 4 861 4 146
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 240 240 220 165 60 30 66
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 997 1 005 870 557 564 380 115 278 222 162
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 373 294 247 263 242 202 119 130 112 66
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 200 6 811 6 615 5 909 6 574 5 541 4 864 4 468 3 884 3 001
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 899 2 096 2 075 1 851 1 541 1 743 1 953 2 028 1 766 1 403
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 458 437 374 357 265 261 171 203 153 155
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 347 785 689 357 -22 325 244 617 565 982
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,38% 1,00% 12,08% -9,87% 17,87% 33,85% -3,70% 14,87% 25,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,75% 6,30% 5,43% 0,37% -5,58% 1,03% -0,21% 6,82% 7,65% 18,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,19% 6,28% 5,32% 0,41% -5,60% 1,28% -0,31% 9,74% 10,54% 27,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,13% 50,95% 48,06% 51,15% 40,10% 52,33% 33,85% 54,64% 43,98% 68,38%
Rörelsekapital/omsättning 13,92% 12,85% 13,69% 8,71% 11,68% 19,68% 30,52% 12,20% 33,42% 18,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,51% 42,47% 39,10% 33,02% 34,42% 38,38% 44,14% 43,19% 46,55% 49,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 38,16% 28,11% 31,97% 23,92% 33,27% 41,24% 55,24% 49,63% 88,53% 59,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...