Visa allt om A-Com AB
Visa allt om A-Com AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 95 288 92 342 107 043 108 575 141 315 157 536 186 910 879 144 588 342 642 185
Övrig omsättning 387 243 373 590 2 467 237 621 1 642 854 3 108
Rörelseresultat (EBIT) 2 570 -16 799 -9 675 -17 659 -33 785 -14 028 -28 641 14 649 -787 11 569
Resultat efter finansnetto -1 687 -19 120 -12 188 -22 691 -41 405 -17 266 -32 759 5 830 -4 242 8 589
Årets resultat -1 676 -19 091 -11 833 -24 806 -56 195 -17 269 -32 792 6 089 -3 814 11 113
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 204 23 051 34 782 41 612 36 722 73 336 63 171 323 783 341 008 127 259
Omsättningstillgångar 35 841 30 746 26 979 43 533 26 019 47 683 59 119 157 323 202 638 124 997
Tillgångar 53 045 53 797 61 761 85 145 62 741 121 019 122 290 481 106 543 646 252 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 235 5 292 10 335 -7 955 -25 462 10 666 14 441 218 903 233 581 74 630
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 2 668 7 897 11 286 10 057 13 803
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 1 943 0 0
Långfristiga skulder 0 2 011 12 863 12 375 25 927 25 281 0 35 735 47 242 23 484
Kortfristiga skulder 33 810 46 494 38 563 80 725 62 276 82 404 99 952 213 239 252 766 140 339
Skulder och eget kapital 53 045 53 797 61 761 85 145 62 741 121 019 122 290 481 106 543 646 252 256
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD 3 442 5 872 5 772 9 058 10 341 12 730 22 177 28 241 19 128 16 833
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 36 075 34 787 39 140 42 730 48 305 48 885 111 206 143 682 90 185 68 882
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 088 15 197 17 283 22 663 26 993 25 792 48 303 46 794 31 408 33 322
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 95 675 92 585 107 416 109 165 143 782 157 773 187 531 880 786 589 196 645 293
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 90 86 91 100 116 124 271 330 327 193
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 059 1 074 1 176 1 086 1 218 1 270 690 2 664 1 799 3 327
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 640 675 734 798 792 717 383 681 442 661
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 672 -5 044 -6 705 -16 338 -12 153 -13 186 -27 830 20 346 9 478 15 684
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,19% -13,73% -1,41% -23,17% -10,30% -15,72% -78,74% 49,43% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,54% -31,09% -15,09% -19,07% -53,80% -11,25% -23,18% 3,37% 0,32% 5,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,08% -18,11% -8,71% -14,96% -23,89% -8,65% -15,17% 1,84% 0,30% 2,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 32,80% 26,77%
Rörelsekapital/omsättning 2,13% -17,05% -10,82% -34,25% -25,66% -22,04% -21,85% -6,36% -8,52% -2,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,26% 9,84% 16,73% -9,34% -40,58% 8,81% 11,81% 45,50% 42,97% 29,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,01% 66,13% 69,96% 53,93% 41,78% 57,86% 59,15% 73,78% 80,17% 89,07%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 4 667 4 974 3 962 5 626 10 919 2 237 3 385 5 912 3 534 3 166
Övrig omsättning 23 75 - 107 - - - 3 647 6
Rörelseresultat (EBIT) -1 677 -4 273 -5 931 -13 469 -12 639 -13 415 -18 864 -9 600 -5 995 -12 428
Resultat efter finansnetto -9 924 -6 646 -8 036 -25 424 -66 616 -33 463 -242 557 -14 019 -7 100 -16 585
Årets resultat -6 213 7 082 -14 069 -24 941 -66 492 -30 688 -244 370 -12 284 -6 692 -12 407
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 456 29 316 29 365 36 253 26 150 63 585 26 952 257 253 253 896 77 261
Omsättningstillgångar 61 435 52 655 47 242 42 541 79 745 92 309 100 097 110 390 119 618 142 959
Tillgångar 84 891 81 971 76 607 78 794 105 895 155 894 127 049 367 643 373 514 220 220
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 820 45 530 24 618 8 711 -8 629 37 554 23 508 228 962 237 662 81 393
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 11 40 1 118 482 715 0 624 495 739
Långfristiga skulder 0 2 000 12 823 11 060 25 216 24 330 0 17 697 24 356 124 781
Kortfristiga skulder 30 071 34 430 39 126 57 905 88 826 93 295 103 541 120 360 111 001 13 307
Skulder och eget kapital 84 891 81 971 76 607 78 794 105 895 155 894 127 049 367 643 373 514 220 220
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD 1 499 2 483 2 436 3 984 3 862 3 800 9 991 5 376 3 348 4 044
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 963 698 729 1 300 3 560 740 0 0 0 1 936
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 962 742 1 251 2 478 637 3 399 4 385 3 329 1 958 3 221
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 690 5 049 3 962 5 733 10 919 2 237 3 385 5 915 4 181 3 172
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 4 6 9 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 556 1 658 991 938 1 213 746 1 128 1 971 1 178 1 055
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 079 863 1 150 1 361 1 559 2 690 4 889 2 838 1 836 3 146
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 677 -4 260 -5 671 -12 616 -12 539 -13 405 -18 844 -9 557 -5 901 -12 250
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,17% 25,54% -29,58% -48,48% 388,11% -33,91% -42,74% 67,29% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,36% -4,00% -5,84% -23,74% -55,35% -19,28% -184,93% -1,74% -0,80% -5,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -115,71% -65,98% -112,95% -332,46% -536,75% -1 343,54% -6 940,80% -108,46% -85,03% -371,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 672,04% 366,41% 204,85% -273,09% -83,17% -44,08% -101,74% -168,64% 243,83% 4 095,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,58% 55,54% 32,14% 11,06% -8,15% 24,09% 18,50% 62,28% 63,63% 36,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 204,30% 152,93% 120,74% 73,47% 89,78% 98,94% 96,67% 91,72% 107,76% 1 074,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...