Visa allt om Repus Ventilation Aktiebolag
Visa allt om Repus Ventilation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 610 5 397 5 405 5 801 4 758 4 852 3 235 10 885 13 265 12 884
Övrig omsättning 54 225 11 - 11 46 36 80 43 134
Rörelseresultat (EBIT) -56 -434 34 -4 -67 -436 -42 1 206 1 566 696
Resultat efter finansnetto 4 -455 110 94 -54 -338 82 1 421 1 485 794
Årets resultat 158 -322 110 94 -54 -338 86 1 048 1 055 1 107
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 378 403 389 557 558 636 626 217 290 300
Omsättningstillgångar 1 619 1 649 1 684 2 401 2 141 1 842 1 815 3 169 8 424 7 646
Tillgångar 1 997 2 052 2 073 2 958 2 698 2 478 2 442 3 386 8 714 7 946
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 191 1 033 504 394 300 353 691 605 604 4 227
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 20 20 20 0 50 50 200
Långfristiga skulder 127 300 816 1 321 92 62 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 679 719 753 1 222 2 287 2 042 1 750 2 731 8 060 3 519
Skulder och eget kapital 1 997 2 052 2 073 2 958 2 698 2 478 2 442 3 386 8 714 7 946
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 360 139 694 781 589
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 782 579 527 569 586 455 137 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 328 243 247 258 267 302 144 451 258 354
Utdelning till aktieägare 0 0 210 0 0 0 0 0 0 3 620
Omsättning 5 664 5 622 5 416 5 801 4 769 4 898 3 271 10 965 13 308 13 018
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 805 2 699 2 703 2 901 2 379 1 617 1 078 5 443 6 633 6 442
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 567 429 417 435 456 393 162 578 611 539
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -56 -374 90 107 19 -313 0 1 278 1 653 805
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,95% -0,15% -6,83% 21,92% -1,94% 49,98% -70,28% -17,94% 2,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,20% -17,59% 5,31% 3,18% -2,04% -13,60% 3,40% 43,35% 19,34% 10,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,07% -6,69% 2,04% 1,62% -1,16% -6,95% 2,57% 13,49% 12,70% 6,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,33% 53,96% 55,63% 54,03% 53,78% 54,99% 55,61% 47,46% 38,81% 37,53%
Rörelsekapital/omsättning 16,76% 17,23% 17,22% 20,32% -3,07% -4,12% 2,01% 4,02% 2,74% 32,03%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,64% 50,34% 24,31% 13,32% 11,12% 14,25% 28,30% 17,87% 6,93% 53,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 199,85% 190,68% 184,59% 169,23% 74,20% 82,91% 103,71% 116,04% 104,52% 217,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...