Visa allt om Stiernas Redovisningsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Stiernas Redovisningsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 337 2 208 2 216 2 232 2 131 2 065 1 918 1 848 2 001 1 749
Övrig omsättning 1 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 415 367 415 428 540 498 397 455 596 419
Resultat efter finansnetto 415 377 417 435 555 510 397 504 634 431
Årets resultat 6 13 20 52 128 325 244 305 413 248
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 303 310 319 324 350 373 394 416 438 460
Omsättningstillgångar 2 236 1 696 1 894 1 894 1 630 1 788 1 576 1 648 1 633 1 369
Tillgångar 2 539 2 006 2 213 2 218 1 981 2 160 1 970 2 064 2 071 1 829
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 678 672 659 639 687 859 754 809 904 731
Obeskattade reserver 235 366 516 666 766 796 742 694 624 577
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 626 968 1 038 913 528 505 474 560 543 521
Skulder och eget kapital 2 539 2 006 2 213 2 218 1 981 2 160 1 970 2 064 2 071 1 829
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 617 521 558 562 511
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 031 1 051 1 017 942 870 194 223 134 152 192
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 384 385 370 342 310 283 259 269 262 248
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 300 220 300 400 240
Omsättning 2 338 2 208 2 216 2 232 2 131 2 065 1 918 1 848 2 001 1 749
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 584 736 739 744 710 688 639 616 667 583
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 379 507 491 461 422 390 356 343 350 341
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 422 374 415 450 562 520 419 477 618 443
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,84% -0,36% -0,72% 4,74% 3,20% 7,66% 3,79% -7,65% 14,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,50% 18,84% 18,98% 19,70% 28,12% 23,70% 20,20% 24,52% 30,76% 23,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,93% 17,12% 18,95% 19,58% 26,14% 24,79% 20,75% 27,38% 31,83% 24,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 92,03% 100,00% 100,00% 92,39% 91,50% 91,20% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,10% 32,97% 38,63% 43,95% 51,71% 62,13% 57,46% 58,87% 54,47% 48,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,92% 47,73% 47,97% 50,94% 63,18% 66,93% 66,03% 63,41% 65,34% 62,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 137,52% 175,21% 182,47% 207,45% 308,71% 354,06% 332,49% 294,29% 300,74% 262,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...