Visa allt om Advokatfirman Fredrik Nordlöf AB
Visa allt om Advokatfirman Fredrik Nordlöf AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 49 886 0 0 1 202 983 0 0
Övrig omsättning 24 48 70 - 925 870 - - 596 999
Rörelseresultat (EBIT) -139 -193 -162 597 258 416 906 577 101 742
Resultat efter finansnetto 347 -207 -185 583 595 466 995 598 138 748
Årets resultat 254 -172 -57 289 371 327 720 417 428 353
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 92 2 597 2 552 2 782 2 840 331 1 248 1 093 1 074 1 427
Omsättningstillgångar 2 288 148 478 1 303 1 527 2 241 1 107 533 478 223
Tillgångar 2 379 2 745 3 030 4 086 4 366 2 572 2 356 1 626 1 552 1 650
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 256 2 158 2 486 2 693 2 547 2 304 2 104 1 505 1 181 841
Obeskattade reserver 56 0 36 164 0 0 0 9 12 496
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 470 1 050 1 370 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 67 586 39 179 449 268 252 112 359 313
Skulder och eget kapital 2 379 2 745 3 030 4 086 4 366 2 572 2 356 1 626 1 552 1 650
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 131 4 101 275 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 6 1 388 98 0 0 0 0 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 2 436 31 41 5 33 81 32
Utdelning till aktieägare 160 156 156 150 143 128 127 120 93 0
Omsättning 24 48 119 886 925 870 1 202 983 596 999
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 49 886 - - 1 202 983 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 17 2 129 177 10 145 357 72
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -134 -188 -162 654 293 431 929 594 117 750
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -94,47% - - -100,00% 22,28% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -4,49% 15,52% - - 42,32% 37,08% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -277,55% 71,56% - - 82,95% 61,34% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% - - 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning - - 895,92% 126,86% - - 71,13% 42,83% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,67% 78,62% 82,97% 68,87% 58,34% 89,58% 89,30% 92,96% 76,65% 72,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 414,93% 25,26% 1 225,64% 727,93% 340,09% 836,19% 439,29% 475,89% 133,15% 71,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...