Visa allt om Galaxen Bygg AB
Visa allt om Galaxen Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 38 494 36 223 34 315 34 579 41 854 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 10 424 10 064 8 484 7 306 - 16 593 7 643 6 757 7 758 7 257
Rörelseresultat (EBIT) -561 1 011 1 165 398 4 539 263 -25 441 1 026 -239
Resultat efter finansnetto -489 1 123 1 812 896 5 005 302 423 4 1 064 162
Årets resultat -160 613 896 462 3 793 219 235 21 766 74
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 558 23 630 20 048 1 619 4 648 625 642 889 880 1 134
Omsättningstillgångar 40 598 41 134 43 636 71 026 67 452 15 054 11 062 10 244 9 920 10 611
Tillgångar 64 156 64 764 63 684 72 645 72 100 15 679 11 704 11 133 10 800 11 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 112 34 272 33 659 32 763 32 301 9 907 9 688 9 453 9 432 8 665
Obeskattade reserver 680 1 009 702 243 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 29 364 29 483 29 323 39 639 39 799 5 771 2 016 1 680 1 368 3 080
Skulder och eget kapital 64 156 64 764 63 684 72 645 72 100 15 679 11 704 11 133 10 800 11 745
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 064 561 1 053 1 034 975 951 1 131 1 108 1 083 1 030
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 22 762 21 421 20 587 19 839 15 980 9 238 1 667 1 476 1 467 1 968
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 10 192 9 738 9 424 9 003 8 020 4 330 2 120 1 757 1 903 2 143
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 48 918 46 287 42 799 41 885 41 854 16 593 7 643 6 757 7 758 7 257
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 57 57 54 50 45 37 4 4 4 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 675 635 635 692 930 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 620 590 576 598 556 365 1 255 1 102 1 144 892
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 741 2 094 1 203 509 4 820 380 35 510 1 079 -211
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,27% 5,56% -0,76% -17,38% - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,76% 1,73% 2,85% 1,34% 7,04% - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,27% 3,10% 5,29% 2,81% 12,13% - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 29,18% 32,16% 41,71% 90,77% 66,07% - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,00% 54,13% 53,71% 45,35% 44,80% 63,19% 82,78% 84,91% 87,33% 73,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 138,26% 138,38% 147,35% 178,13% 168,85% 257,06% 548,71% 609,76% 725,15% 344,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...