Visa allt om Cedern Hälso- & Sjukvård AB
Visa allt om Cedern Hälso- & Sjukvård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 87 1 442 1 463 1 518 1 500
Övrig omsättning - - - - - 2 2 451 189 143 158
Rörelseresultat (EBIT) -594 -7 -9 -145 -46 -318 2 496 100 222 254
Resultat efter finansnetto -534 -70 4 -127 -130 -324 2 496 99 224 255
Årets resultat -299 -70 1 -126 -57 -22 1 368 90 416 220
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 979 979 1 108 1 205 14 1 364 1 304 1 319
Omsättningstillgångar 1 299 1 549 636 919 923 1 196 3 654 426 675 846
Tillgångar 1 299 1 549 1 615 1 898 2 031 2 401 3 668 1 790 1 979 2 165
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 775 1 074 1 294 1 442 1 711 1 767 2 589 1 311 1 636 1 440
Obeskattade reserver 0 299 299 299 301 330 632 3 40 397
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 458 171 17 154 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 66 5 5 3 20 304 447 476 303 328
Skulder och eget kapital 1 299 1 549 1 615 1 898 2 031 2 401 3 668 1 790 1 979 2 165
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 225 773 844 801 783
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 77 253 331 336 327
Utdelning till aktieägare 583 150 150 150 0 0 800 90 415 220
Omsättning 0 0 0 0 0 89 3 893 1 652 1 661 1 658
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 87 721 732 759 750
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 302 513 588 569 555
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -594 -7 -9 -136 -44 -316 2 498 129 249 283
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - -100,00% -93,97% -1,44% -3,62% 1,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - -13,24% 68,08% 5,59% 11,32% 11,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - -365,52% 173,16% 6,84% 14,76% 17,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - 100,00% 97,57% 96,58% 96,18% 95,93%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - 1 025,29% 222,40% -3,42% 24,51% 34,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,66% 84,39% 94,56% 87,58% 95,17% 83,72% 83,28% 73,36% 84,12% 79,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 968,18% 30 980,00% 12 720,00% 30 633,33% 4 615,00% 393,42% 817,45% 87,18% 219,14% 253,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...