Visa allt om Blackwing International AB
Visa allt om Blackwing International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 399 900 1 697 1 655 1 458 668 347 302 161 102
Övrig omsättning 156 275 290 564 329 429 497 427 335 242
Rörelseresultat (EBIT) 106 31 20 267 164 -42 211 14 -81 -311
Resultat efter finansnetto 114 33 25 278 164 -4 308 -24 -106 -296
Årets resultat 65 23 19 149 128 17 273 -24 -106 -55
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 050 998 1 188 1 199 1 153 299 346 453 440 520
Omsättningstillgångar 1 292 1 437 1 637 1 643 1 248 1 055 1 229 727 879 1 037
Tillgångar 2 342 2 436 2 826 2 842 2 402 1 354 1 575 1 180 1 319 1 557
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 865 1 901 1 878 1 859 1 855 1 115 1 296 1 024 1 139 1 399
Obeskattade reserver 101 72 72 72 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 376 464 876 911 547 239 279 156 179 157
Skulder och eget kapital 2 342 2 436 2 826 2 842 2 402 1 354 1 575 1 180 1 319 1 557
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 384 65 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 213 261 722 809 684 0 0 39 0 106
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 48 277 250 235 160 20 13 0 39
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 145 235 199 0 92 154
Omsättning 555 1 175 1 987 2 219 1 787 1 097 844 729 496 344
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 1 1 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 200 450 849 1 655 1 458 668 - - - 102
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 118 155 503 1 074 936 570 - - - 149
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 111 96 101 338 203 5 329 202 133 -116
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -55,67% -46,97% 2,54% 13,51% 118,26% 92,51% 14,90% 87,58% 57,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,87% 1,35% 0,96% 9,78% 6,91% -0,22% 19,62% 2,88% -5,23% -18,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,57% 3,67% 1,59% 16,80% 11,39% -0,45% 89,05% 11,26% -42,86% -288,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 59,00% 100,00% 100,00% 90,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 229,57% 108,11% 44,84% 44,23% 48,08% 122,16% 273,78% 189,07% 434,78% 862,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,00% 80,34% 68,44% 67,28% 77,23% 82,35% 82,29% 86,78% 86,35% 89,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 343,62% 309,70% 144,75% 180,35% 228,15% 441,42% 440,50% 466,03% 491,06% 660,51%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...