Visa allt om Cavalet AB
Visa allt om Cavalet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 30 113 29 009 41 711 30 743 21 148 27 390 26 943 36 029 35 444 38 294
Övrig omsättning 14 3 - 3 312 - 163 67 - -
Rörelseresultat (EBIT) 969 -1 134 4 275 1 729 834 569 -790 -1 061 750 1 628
Resultat efter finansnetto 653 -1 573 3 763 1 143 260 207 2 328 -1 938 95 965
Årets resultat 653 -1 573 2 929 1 110 260 207 2 328 -1 938 95 965
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 542 4 979 2 254 2 459 2 497 2 474 2 361 2 480 2 764 3 068
Omsättningstillgångar 21 283 19 014 23 002 13 701 10 981 13 924 11 347 12 413 8 944 8 551
Tillgångar 25 825 23 993 25 256 16 160 13 478 16 398 13 708 14 893 11 708 11 619
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 116 3 463 1 823 1 821 803 542 335 -2 189 -251 -346
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 686 11 985 13 597 11 688 9 353 11 240 7 394 7 176 6 013 6 800
Kortfristiga skulder 12 024 8 545 9 837 2 651 3 322 4 615 5 979 9 907 5 947 5 165
Skulder och eget kapital 25 825 23 993 25 256 16 160 13 478 16 398 13 708 14 893 11 708 11 619
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 397 408 413 433 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 278 1 167 1 582 2 123 1 650 1 238 2 174 2 262 2 445 2 529
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 550 524 701 792 750 616 876 1 210 1 107 1 048
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 30 127 29 012 41 711 30 746 21 460 27 390 27 106 36 096 35 444 38 294
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 6 5 5 9 11 13 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 528 7 252 8 342 5 124 4 230 5 478 2 994 3 275 2 726 3 829
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 480 439 467 493 502 482 348 359 308 390
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 780 -635 4 773 2 132 1 193 854 -536 -687 1 055 1 968
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,81% -30,45% 35,68% 45,37% -22,79% 1,66% -25,22% 1,65% -7,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,76% -4,71% 16,95% 10,73% 6,24% 3,51% 16,99% -6,77% 6,82% 14,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,22% -3,90% 10,26% 5,64% 3,98% 2,10% 8,64% -2,80% 2,25% 4,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,53% 46,85% 35,13% 33,29% 38,61% 29,07% 26,72% 28,61% 30,15% 30,38%
Rörelsekapital/omsättning 30,75% 36,09% 31,56% 35,94% 36,22% 33,99% 19,92% 6,96% 8,46% 8,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,94% 14,43% 7,22% 11,27% 5,96% 3,31% 2,44% -14,70% -2,14% -2,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 101,11% 137,95% 120,35% 300,30% 89,16% 148,86% 94,85% 57,47% 95,56% 99,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...