Visa allt om dosab Dan-Ove Svenssons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om dosab Dan-Ove Svenssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 460 7 325 6 971 8 146 9 374 14 112 23 540 26 161 22 256 15 291
Övrig omsättning 310 336 131 3 930 532 3 110 784 559 403 220
Rörelseresultat (EBIT) 354 -195 -324 3 247 -1 040 1 145 1 413 1 821 1 066 -431
Resultat efter finansnetto 257 -264 -373 3 134 -1 245 1 012 1 234 1 537 879 -550
Årets resultat 876 4 2 1 783 -202 159 1 027 597 5 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 646 9 257 8 403 8 845 8 522 8 802 11 798 10 273 10 912 6 721
Omsättningstillgångar 3 237 3 807 2 952 4 147 4 019 4 965 7 266 5 840 3 619 3 642
Tillgångar 12 883 13 063 11 355 12 992 12 541 13 768 19 064 16 113 14 532 10 363
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 738 4 582 4 578 4 576 2 793 2 996 4 637 3 700 3 103 3 097
Obeskattade reserver 3 499 3 780 4 022 4 514 3 882 4 961 4 176 4 367 3 673 2 811
Avsättningar (tkr) 224 895 671 447 224 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 037 1 949 821 1 183 3 726 3 424 4 634 2 835 3 205 1 005
Kortfristiga skulder 2 386 1 858 1 264 2 272 1 916 2 387 5 618 5 211 4 551 3 448
Skulder och eget kapital 12 883 13 063 11 355 12 992 12 541 13 768 19 064 16 113 14 532 10 363
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 995 791 702 765 625
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 2 146 2 035 2 070 2 244 2 842 3 881 6 316 6 026 5 133 3 568
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 201 1 029 1 131 1 115 1 338 1 747 2 670 2 491 2 222 1 387
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 800 90 0 0
Omsättning 8 770 7 661 7 102 12 076 9 906 17 222 24 324 26 720 22 659 15 511
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 9 7 10 13 22 25 22 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 209 1 046 775 1 164 937 1 086 1 070 1 046 1 012 899
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 352 435 362 498 438 518 448 380 373 336
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 450 636 463 4 507 504 2 689 4 034 4 067 3 304 1 753
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,49% 5,08% -14,42% -13,10% -33,57% -40,05% -10,02% 17,55% 45,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,82% -1,45% -2,78% 25,08% -8,40% 8,33% 7,44% 11,38% 7,38% -4,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,29% -2,59% -4,53% 40,01% -11,23% 8,13% 6,02% 7,01% 4,82% -2,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,06% 26,61% 24,21% 23,02% 22,43% 18,27% 7,00% 2,40% -4,19% 1,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,96% 57,65% 67,95% 60,83% 45,08% 48,32% 40,47% 42,48% 39,55% 49,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,57% 204,90% 233,54% 182,53% 209,76% 208,00% 129,33% 112,07% 79,52% 105,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...