Visa allt om Ingemarsson Perinatal Progress Aktiebolag
Visa allt om Ingemarsson Perinatal Progress Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 15 215 273 275 248 481 275 922 869
Övrig omsättning - - 45 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -38 -149 -34 -72 -135 -69 253 -51 424 268
Resultat efter finansnetto -9 -150 132 28 -16 247 871 -761 856 360
Årets resultat 2 1 174 20 0 244 846 -704 724 296
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 202 1 573 724 2 730 2 725 2 888 2 951 2 461 2 578 3 308
Omsättningstillgångar 175 377 1 883 318 591 450 393 642 1 552 263
Tillgångar 1 377 1 950 2 607 3 048 3 316 3 337 3 345 3 103 4 130 3 571
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 271 1 749 2 228 2 654 2 914 2 914 2 920 2 074 2 888 2 403
Obeskattade reserver 69 84 236 323 323 341 341 399 508 523
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 475 475 475
Kortfristiga skulder 37 118 143 71 79 82 83 156 259 169
Skulder och eget kapital 1 377 1 950 2 607 3 048 3 316 3 337 3 345 3 103 4 130 3 571
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 80 60 0 0 165 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 60 130 179 174 110 84 109 105 87
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 19 45 62 69 48 46 54 94 114
Utdelning till aktieägare 480 480 480 600 280 0 250 0 110 240
Omsättning 9 15 260 273 275 248 481 275 922 869
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 15 108 137 138 124 241 275 922 869
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 79 88 121 162 109 66 165 366 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -38 -149 -34 -72 -135 -69 253 15 443 304
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,00% -93,02% -21,25% -0,73% 10,89% -48,44% 74,91% -70,17% 6,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,65% -7,59% 5,06% 0,95% -0,45% 7,40% 28,49% -1,26% 20,75% 10,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -100,00% -986,67% 61,40% 10,62% -5,45% 99,60% 198,13% -14,18% 92,95% 41,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 533,33% 1 726,67% 809,30% 90,48% 186,18% 148,39% 64,45% 176,73% 140,24% 10,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,21% 93,05% 92,52% 94,88% 95,06% 94,86% 94,81% 76,10% 78,78% 77,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 472,97% 319,49% 1 316,78% 447,89% 748,10% 548,78% 473,49% 411,54% 599,23% 155,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...