Visa allt om Ingemarsson Perinatal Progress Aktiebolag
Visa allt om Ingemarsson Perinatal Progress Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 18 9 15 215 273 275 248 481 275 922
Övrig omsättning - - - 45 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 -38 -149 -34 -72 -135 -69 253 -51 424
Resultat efter finansnetto 2 -9 -150 132 28 -16 247 871 -761 856
Årets resultat 1 2 1 174 20 0 244 846 -704 724
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 723 1 202 1 573 724 2 730 2 725 2 888 2 951 2 461 2 578
Omsättningstillgångar 167 175 377 1 883 318 591 450 393 642 1 552
Tillgångar 890 1 377 1 950 2 607 3 048 3 316 3 337 3 345 3 103 4 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 792 1 271 1 749 2 228 2 654 2 914 2 914 2 920 2 074 2 888
Obeskattade reserver 69 69 84 236 323 323 341 341 399 508
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 475 475
Kortfristiga skulder 29 37 118 143 71 79 82 83 156 259
Skulder och eget kapital 890 1 377 1 950 2 607 3 048 3 316 3 337 3 345 3 103 4 130
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 80 60 0 0 165
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 60 130 179 174 110 84 109 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 19 45 62 69 48 46 54 94
Utdelning till aktieägare 490 480 480 480 600 280 0 250 0 110
Omsättning 18 9 15 260 273 275 248 481 275 922
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 15 108 137 138 124 241 275 922
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 79 88 121 162 109 66 165 366
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -17 -38 -149 -34 -72 -135 -69 253 15 443
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 100,00% -40,00% -93,02% -21,25% -0,73% 10,89% -48,44% 74,91% -70,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,22% -0,65% -7,59% 5,06% 0,95% -0,45% 7,40% 28,49% -1,26% 20,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,11% -100,00% -986,67% 61,40% 10,62% -5,45% 99,60% 198,13% -14,18% 92,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 766,67% 1 533,33% 1 726,67% 809,30% 90,48% 186,18% 148,39% 64,45% 176,73% 140,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,04% 96,21% 93,05% 92,52% 94,88% 95,06% 94,86% 94,81% 76,10% 78,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 575,86% 472,97% 319,49% 1 316,78% 447,89% 748,10% 548,78% 473,49% 411,54% 599,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...