Visa allt om Vikensdal AB
Visa allt om Vikensdal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 051 846 847 1 016 866 964 962 1 159 1 262 1 465
Övrig omsättning - - 87 12 377 247 - - 121 51
Rörelseresultat (EBIT) 106 -110 76 101 300 285 -42 31 43 -213
Resultat efter finansnetto 65 -162 25 29 231 262 -68 -32 -7 -246
Årets resultat 227 -25 41 76 -79 127 -73 -32 -55 -246
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 469 3 620 3 852 4 170 4 377 3 647 3 890 3 699 3 922 4 057
Omsättningstillgångar 920 805 765 430 273 211 372 431 435 450
Tillgångar 4 389 4 425 4 617 4 600 4 650 3 858 4 261 4 130 4 357 4 507
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 140 1 913 1 938 1 898 2 021 2 160 2 033 2 338 2 590 2 645
Obeskattade reserver 87 249 386 402 449 140 5 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 975 1 975 1 975 1 975 1 975 1 225 1 325 1 210 1 226 1 242
Kortfristiga skulder 187 288 318 325 204 333 898 582 541 620
Skulder och eget kapital 4 389 4 425 4 617 4 600 4 650 3 858 4 261 4 130 4 357 4 507
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 22 120 121 278 389
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 11 10 10 13 14 13 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 30 29 22 22 21 35 82 89 138 145
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 60 0 72 230 0
Omsättning 1 051 846 934 1 028 1 243 1 211 962 1 159 1 383 1 516
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 866 964 962 580 631 733
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 35 70 202 105 208 271
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 338 121 307 423 625 467 145 213 357 120
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,23% -0,12% -16,63% 17,32% -10,17% 0,21% -17,00% -8,16% -13,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,42% -2,46% 1,65% 2,20% 6,47% 7,39% -0,94% 0,87% 1,10% -4,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,09% -12,88% 8,97% 9,94% 34,76% 29,56% -4,16% 3,11% 3,80% -14,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,48% 90,19% 96,69% 97,54% 90,99% 95,44% 96,57% 90,60% 96,99% 87,37%
Rörelsekapital/omsättning 69,74% 61,11% 52,77% 10,33% 7,97% -12,66% -54,68% -13,03% -8,40% -11,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,30% 47,62% 48,50% 47,70% 50,58% 58,66% 47,80% 56,61% 59,44% 58,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 491,98% 279,51% 240,57% 132,31% 133,82% 63,36% 41,43% 74,05% 80,41% 72,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...