Visa allt om Syversen Nät AB
Visa allt om Syversen Nät AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 745 3 064 2 966 3 202 3 960
Övrig omsättning - 4 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -23 -11 -21 -5 -4 -348 -1 844 28 -951 -398
Resultat efter finansnetto -23 491 -11 -1 21 -298 39 526 335 3 602 -492
Årets resultat -23 491 -11 -1 21 -298 39 626 615 4 639 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 108 110 112 0 0 727 1 700 1 702 1 709
Omsättningstillgångar 545 565 572 581 787 1 244 43 897 1 957 7 917 3 612
Tillgångar 650 673 682 693 787 1 244 44 623 3 657 9 619 5 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 634 657 166 177 178 557 42 405 2 778 6 163 1 524
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 500 500 500 500 577 191 202 213
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 942 2 819
Kortfristiga skulder 17 17 17 17 109 188 1 642 587 1 312 765
Skulder och eget kapital 650 673 682 693 787 1 244 44 623 3 657 9 619 5 321
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08 2013-08 2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 140 500 368 371 488
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 78 307 20 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 131 369 273 286 286
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 400 41 550 0 4 000 0
Omsättning 0 4 0 0 0 745 3 064 2 966 3 202 3 960
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 745 1 532 2 966 3 202 3 960
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 357 537 657 653 768
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -21 -9 -19 -5 -4 -348 -1 844 30 -944 -372
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - -100,00% -75,69% 3,30% -7,37% -19,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - -23,95% 88,96% 11,92% 38,48% -7,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - -40,00% 1 295,56% 14,70% 115,58% -9,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - 71,68% 39,30% 41,54% 9,49% 24,24%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - 141,74% 1 379,08% 46,19% 206,28% 71,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,54% 97,62% 24,34% 25,54% 22,62% 44,77% 95,03% 77,93% 64,07% 28,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3 205,88% 3 323,53% 3 364,71% 3 417,65% 722,02% 661,70% 2 639,46% 235,78% 562,80% 372,68%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...