Visa allt om Spinn Holding Invest AB
Visa allt om Spinn Holding Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 222 1 277 358 25 14 0 372 341 27 448
Övrig omsättning - 86 76 - - 10 203 419 332 339
Rörelseresultat (EBIT) -12 55 -191 -301 -68 -38 79 66 -11 37
Resultat efter finansnetto -24 -180 1 765 -295 -52 -61 214 5 12 77
Årets resultat -43 -180 1 765 -264 5 1 156 0 8 39
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 353 964 544 1 793 1 775 1 775 1 816 1 819 1 320 1 402
Omsättningstillgångar 36 369 2 450 507 147 165 229 385 643 538
Tillgångar 1 389 1 334 2 994 2 300 1 922 1 940 2 044 2 204 1 964 1 940
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 613 656 2 035 501 765 760 768 612 612 604
Obeskattade reserver 0 0 0 0 31 90 160 127 154 154
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 400 200 800 1 000 1 021 1 000 1 000 1 000 1 000 1 065
Kortfristiga skulder 376 478 159 800 105 91 117 465 198 117
Skulder och eget kapital 1 389 1 334 2 994 2 300 1 922 1 940 2 044 2 204 1 964 1 940
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 83 206 220 231
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 15 15 15 1 0 26 66 66 100
Utdelning till aktieägare 0 0 1 199 79 0 0 10 0 0 0
Omsättning 222 1 363 434 25 14 10 575 760 359 787
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 372 341 27 448
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 119 277 287 332
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -7 60 -186 -296 -68 -38 82 68 -5 44
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -82,62% 256,70% 1 332,00% 78,57% - -100,00% 9,09% 1 162,96% -93,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,86% -2,62% 60,45% -10,87% -0,42% - 10,57% 6,26% 2,60% 6,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,41% -2,74% 505,59% -1 000,00% -57,14% - 58,06% 40,47% 188,89% 28,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,77% 11,35% -4,75% 100,00% 100,00% - 23,66% -0,59% -25,93% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -153,15% -8,54% 639,94% -1 172,00% 300,00% - 30,11% -23,46% 1 648,15% 93,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,13% 49,18% 67,97% 21,78% 40,99% 42,59% 43,34% 31,92% 36,81% 36,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 9,57% 38,08% 803,14% 59,00% 106,67% 181,32% 195,73% 40,86% 73,74% 123,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...