Visa allt om Härnösands Trafikövningsplats Aktiebolag
Visa allt om Härnösands Trafikövningsplats Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 645 3 888 3 634 3 932 3 918 3 660 3 230 2 902 2 366 2 374
Övrig omsättning 247 181 21 31 530 58 - 331 78 1
Rörelseresultat (EBIT) 1 517 1 418 1 044 1 518 1 978 1 438 1 439 1 577 724 122
Resultat efter finansnetto 1 514 1 393 934 1 467 1 994 1 440 1 442 1 600 755 135
Årets resultat 1 105 1 099 733 848 905 890 896 894 407 130
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 507 4 956 5 558 6 370 6 643 5 682 5 133 4 751 2 837 2 643
Omsättningstillgångar 775 1 216 750 1 009 2 091 1 498 1 024 1 021 1 548 1 321
Tillgångar 5 281 6 172 6 308 7 380 8 734 7 180 6 156 5 772 4 385 3 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 927 2 922 1 822 1 089 5 742 4 836 3 946 3 850 2 956 2 631
Obeskattade reserver 2 991 2 898 2 926 2 941 2 636 1 885 1 669 1 455 1 110 931
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 364 352 1 559 350 357 458 541 467 319 404
Skulder och eget kapital 5 281 6 172 6 308 7 380 8 734 7 180 6 156 5 772 4 385 3 964
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 172 93 124 69 119
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 822 809 663 769 723 545 439 414 500 601
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 336 241 244 216 201 193 149 157 168 225
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 600 0 0 800 0 81
Omsättning 3 892 4 069 3 655 3 963 4 448 3 718 3 230 3 233 2 444 2 375
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 215 1 296 1 817 1 311 1 306 1 220 1 615 1 451 1 183 791
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 408 374 492 365 349 332 402 374 393 341
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 030 2 021 1 652 2 201 2 580 1 965 1 850 1 962 1 039 431
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,25% 6,99% -7,58% 0,36% 7,05% 13,31% 11,30% 22,65% -0,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,73% 22,99% 16,60% 20,75% 22,84% 20,06% 23,41% 27,84% 17,22% 3,41%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 41,62% 36,50% 28,81% 38,94% 50,92% 39,34% 44,61% 55,38% 31,91% 5,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,28% 22,22% -22,26% 16,76% 44,26% 28,42% 14,95% 19,09% 51,94% 38,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,67% 83,97% 65,06% 44,13% 87,99% 86,70% 84,08% 84,85% 85,64% 83,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 212,91% 345,45% 48,11% 288,29% 585,71% 327,07% 189,28% 218,63% 485,27% 326,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...