Visa allt om Ostkustens Golvtjänst Aktiebolag
Visa allt om Ostkustens Golvtjänst Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 426 4 994 4 453 4 833 6 102 5 213 5 060 4 499 3 567 4 644
Övrig omsättning - 28 61 - 8 - - - 108 20
Rörelseresultat (EBIT) 163 127 -97 -175 232 383 716 373 -83 511
Resultat efter finansnetto 133 94 -140 -195 217 360 652 283 -272 291
Årets resultat 121 94 -140 -140 116 305 652 283 -272 291
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 66 77 88 105 95 157 188 231 279 341
Omsättningstillgångar 1 437 1 191 1 146 1 106 1 851 1 656 1 325 1 282 1 055 1 683
Tillgångar 1 503 1 268 1 234 1 210 1 946 1 813 1 513 1 513 1 334 2 024
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 550 449 356 496 796 831 766 174 -109 163
Obeskattade reserver 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 390 465 269 305 120 69 584 657 633
Kortfristiga skulder 953 430 414 446 790 863 678 756 786 1 228
Skulder och eget kapital 1 503 1 268 1 234 1 210 1 946 1 813 1 513 1 513 1 334 2 024
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 516 476 456 255 178 52
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 318 1 301 1 419 1 554 957 1 038 980 922 919 988
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 586 579 627 659 595 595 568 501 490 325
Utdelning till aktieägare 140 0 0 0 0 0 140 0 0 0
Omsättning 5 426 5 022 4 514 4 833 6 110 5 213 5 060 4 499 3 675 4 664
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 357 1 249 1 113 1 208 1 526 1 303 1 265 1 125 595 774
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 484 473 516 558 522 536 505 422 270 231
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 174 138 -86 -166 242 414 747 420 -21 566
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,65% 12,15% -7,86% -20,80% 17,05% 3,02% 12,47% 26,13% -23,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,84% 10,02% -7,78% -14,46% 11,92% 21,13% 47,32% 24,65% -6,22% 25,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,00% 2,54% -2,16% -3,62% 3,80% 7,35% 14,15% 8,29% -2,33% 11,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,86% 53,04% 61,04% 59,47% 55,16% 62,40% 65,91% 60,39% 60,30% 55,51%
Rörelsekapital/omsättning 8,92% 15,24% 16,44% 13,66% 17,39% 15,21% 12,79% 11,69% 7,54% 9,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,59% 35,41% 28,85% 40,99% 42,99% 45,84% 50,63% 11,50% -8,17% 8,05%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,33% 118,14% 128,50% 93,50% 152,03% 112,40% 99,26% 75,26% 46,31% 62,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...