Visa allt om Tandvårdshuset CO Aktiebolag
Visa allt om Tandvårdshuset CO Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 999 4 081 3 759 4 218 4 167 4 944 4 148 98 1 150 4 909
Övrig omsättning 324 18 6 473 248 232 274 - 1 474 -
Rörelseresultat (EBIT) 187 67 -403 355 -104 960 1 438 -98 356 98
Resultat efter finansnetto 147 13 -491 -92 -257 848 1 309 -178 255 88
Årets resultat 147 13 -334 0 6 458 657 1 195 60
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 506 709 1 012 1 297 5 812 4 356 4 175 2 242 2 294 2 742
Omsättningstillgångar 1 016 706 707 3 138 401 778 691 13 36 805
Tillgångar 1 522 1 414 1 719 4 435 6 213 5 134 4 867 2 255 2 330 3 547
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 510 363 350 683 793 1 087 1 029 472 471 276
Obeskattade reserver 0 0 0 157 339 617 399 35 220 242
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 138 430 758 3 067 3 910 2 403 2 468 1 373 1 532 2 445
Kortfristiga skulder 875 621 612 527 1 171 1 028 971 375 108 583
Skulder och eget kapital 1 522 1 414 1 719 4 435 6 213 5 134 4 867 2 255 2 330 3 547
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 50 0 0 295 283
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 300 1 046 1 097 824 158 14 38 0 227 920
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 444 518 554 494 256 65 186 7 328 684
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 300 400 0 0 0
Omsättning 5 323 4 099 3 765 4 691 4 415 5 176 4 422 98 2 624 4 909
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 1 0 2 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 500 2 041 1 880 2 109 2 084 2 472 4 148 - 575 982
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 985 855 888 705 237 110 259 - 463 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 550 450 -36 730 57 1 019 1 495 -45 405 240
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,49% 8,57% -10,88% 1,22% -15,72% 19,19% 4 132,65% -91,48% -76,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,29% 4,74% -23,44% 8,03% -1,55% 18,70% 29,55% -4,30% 15,32% 5,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,74% 1,64% -10,72% 8,44% -2,30% 19,42% 34,67% -98,98% 31,04% 4,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,47% 79,25% 81,40% 73,16% 34,37% 35,52% 47,76% 100,00% 81,83% 80,36%
Rörelsekapital/omsättning 2,82% 2,08% 2,53% 61,90% -18,48% -5,06% -6,75% -369,39% -6,26% 4,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,51% 25,67% 20,36% 18,01% 16,78% 30,03% 27,18% 22,05% 27,01% 12,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,77% 86,63% 83,33% 595,45% 34,24% 75,68% 71,16% 3,47% 33,33% 112,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...