Visa allt om Bajkal AB
Visa allt om Bajkal AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Nettoomsättning 92 78 189 210 173 158 220 61 14 34
Övrig omsättning - - - 1 - 10 19 5 75 -
Rörelseresultat (EBIT) -50 -92 -3 -48 -290 -158 -215 -426 -419 -
Resultat efter finansnetto -62 -97 -9 -53 -294 -164 -217 -423 -419 -
Årets resultat -62 -97 -9 -53 -294 -164 -217 42 0 -
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 8 17 30 55 90 186 238 233 134
Omsättningstillgångar 42 64 85 121 131 301 125 124 118 137
Tillgångar 93 73 102 151 185 390 311 362 351 271
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 -50 47 55 109 108 57 255 213 214
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 92 123 55 96 77 283 254 107 138 58
Skulder och eget kapital 93 73 102 151 185 390 311 362 351 271
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 18 28 4 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 1 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 6 9 1 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 92 78 189 211 173 168 239 66 89 34
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 0 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 220 61 14 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 52 88 83 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -36 -84 10 -24 -248 -115 -175 -392 -394 -
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,95% -58,73% -10,00% 21,39% 9,49% -28,18% 260,66% 335,71% -58,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -53,76% -126,03% -2,94% -31,79% -156,76% -40,51% -68,49% -116,85% -119,37% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -54,35% -117,95% -1,59% -22,86% -167,63% -100,00% -96,82% -693,44% -2 992,86% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,13% 44,87% 75,13% 19,05% -14,45% -8,23% 14,55% -300,00% -2 035,71% -
Rörelsekapital/omsättning -54,35% -75,64% 15,87% 11,90% 31,21% 11,39% -58,64% 27,87% -142,86% 232,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,08% -68,49% 46,08% 36,42% 58,92% 27,69% 18,33% 70,44% 60,68% 78,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,65% 3,25% 45,45% 63,54% 84,42% 54,06% 32,68% 57,94% 44,93% 136,21%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2006-12: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...