Visa allt om Däldehög Aktiebolag
Visa allt om Däldehög Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 745 22 460 33 784 27 603 214 068 291 931 255 628
Övrig omsättning 26 - 660 - - 195 466 996 - -
Rörelseresultat (EBIT) 24 603 672 330 -1 193 291 -5 628 -64 645 1 613 10 777
Resultat efter finansnetto 24 606 504 1 188 -456 447 4 044 -64 831 2 311 11 299
Årets resultat 1 0 -134 964 -336 328 7 380 -47 445 1 646 5 544
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 677 1 107 1 188 1 120 6 541 6 793 6 671
Omsättningstillgångar 1 199 1 198 1 281 42 774 42 731 54 567 60 648 108 382 79 743 127 002
Tillgångar 1 199 1 198 1 281 43 451 43 838 55 755 61 768 114 923 86 536 133 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 116 1 115 1 115 41 249 41 094 50 859 51 053 35 250 41 628 42 181
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 2 109 1 866 3 205
Avsättningar (tkr) 0 0 144 396 500 1 500 1 500 742 323 367
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 83 83 23 1 806 2 244 3 396 9 215 76 822 42 719 87 920
Skulder och eget kapital 1 199 1 198 1 281 43 451 43 838 55 755 61 768 114 923 86 536 133 673
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 964 1 225 1 695
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 25 - 298
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 144 7 506 33 275 44 200 41 262
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 49 14 284 13 619 18 990 16 820
Utdelning till aktieägare 0 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 745 682 460 33 979 28 069 215 064 291 931 255 628
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 0 17 95 125 128
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 1 624 2 253 2 335 1 997
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 1 282 504 515 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 603 672 330 -1 193 291 -5 403 -63 465 2 794 12 006
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% 3 286,36% -95,22% 1 293,94% -95,79% -97,16% -87,11% -26,67% 14,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 50,58% 39,34% 2,73% -1,04% 0,83% 8,64% -56,26% 2,93% 8,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 81,34% 2 290,91% 258,26% -1 381,82% 59,06% 19,33% -30,20% 0,87% 4,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 59,09% 100,00% -3 066,67% 94,64% 10,82% -15,00% 10,51% 13,41%
Rörelsekapital/omsättning - 149,66% 5 718,18% 8 906,09% 122 687,88% 6 526,91% 186,33% 14,74% 12,68% 15,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,08% 93,07% 87,04% 94,93% 93,74% 91,22% 82,65% 31,99% 49,66% 33,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 444,58% 1 443,37% 5 569,57% 2 368,44% 1 904,23% 1 606,80% 658,14% 130,68% 165,47% 142,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...