Visa allt om Screenform & Reklam i Lit Aktiebolag
Visa allt om Screenform & Reklam i Lit Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 001 1 331 1 124 985 1 033 749 837 834 1 017 1 083
Övrig omsättning 8 - - - 22 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 60 65 33 64 37 85 45 -110 31 23
Resultat efter finansnetto 43 42 2 31 -5 42 9 -161 -13 -13
Årets resultat 43 42 2 31 -5 42 9 -161 -13 -11
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 33 86 140 209 279 351 424 496
Omsättningstillgångar 478 511 480 595 565 480 485 501 635 565
Tillgångar 478 511 513 682 705 689 764 853 1 059 1 061
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 180 138 96 94 62 67 26 17 177 190
Obeskattade reserver 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 191 240 290 340 391 433 475 517 559
Kortfristiga skulder 157 183 177 298 302 231 306 361 364 311
Skulder och eget kapital 478 511 513 682 705 689 764 853 1 059 1 061
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 161 0 0 279 364 135 162 241 235 239
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 251 296 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 143 149 143 128 121 48 58 95 93 69
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 009 1 331 1 124 985 1 055 749 837 834 1 017 1 083
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 001 666 562 493 517 749 837 417 509 542
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 578 408 344 292 297 183 223 169 164 155
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 60 98 86 117 107 155 117 -38 103 84
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,79% 18,42% 14,11% -4,65% 37,92% -10,51% 0,36% -17,99% -6,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,97% 12,72% 6,82% 9,38% 5,39% 12,48% 6,02% -12,90% 2,93% 2,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,19% 4,88% 3,11% 6,50% 3,68% 11,48% 5,50% -13,19% 3,05% 2,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,02% 86,48% 83,10% 88,22% 80,83% 69,69% 70,37% 70,26% 71,78% 67,50%
Rörelsekapital/omsättning 32,07% 24,64% 26,96% 30,15% 25,46% 33,24% 21,39% 16,79% 26,65% 23,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,67% 27,01% 18,71% 13,78% 8,79% 9,72% 3,40% 1,99% 16,71% 17,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,98% 146,45% 129,94% 87,58% 77,15% 50,22% 30,72% 36,57% 47,25% 49,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...