Visa allt om Rufus Juridik Aktiebolag
Visa allt om Rufus Juridik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 83 90 430 230 593 834 1 148 1 066 835
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -31 -6 -58 -23 -48 0 48 263 219 10
Resultat efter finansnetto -31 -1 -61 -29 -51 -8 41 253 207 -3
Årets resultat -31 -1 -39 -29 0 -5 34 147 146 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 3 4 8 5 7
Omsättningstillgångar 282 731 1 229 1 650 1 508 953 997 1 020 1 510 743
Tillgångar 282 731 1 229 1 650 1 509 955 1 001 1 028 1 515 750
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 208 470 471 510 539 539 544 510 363 217
Obeskattade reserver 0 0 0 22 22 74 77 87 43 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100
Kortfristiga skulder 74 261 658 1 018 848 242 280 331 1 009 390
Skulder och eget kapital 282 731 1 229 1 650 1 509 955 1 001 1 028 1 515 750
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 35 - - 280 336 360 351 324
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 30 0 275 120 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 9 11 87 38 89 106 190 177 161
Utdelning till aktieägare 50 230 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 83 90 430 230 593 834 1 148 1 066 835
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 83 90 430 230 593 834 1 148 1 066 835
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 39 46 366 175 380 479 571 558 505
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -31 -6 -58 -22 -47 1 52 267 221 29
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -7,78% -79,07% 86,96% -61,21% -28,90% -27,35% 7,69% 27,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -0,27% -4,48% -1,39% -2,98% 0,10% 5,00% 26,07% 14,72% 1,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -2,41% -61,11% -5,35% -19,57% 0,17% 6,00% 23,34% 20,92% 1,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 566,27% 634,44% 146,98% 286,96% 119,90% 85,97% 60,02% 47,00% 42,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,76% 64,30% 38,32% 31,89% 36,79% 62,15% 60,01% 55,70% 26,00% 33,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 381,08% 280,08% 186,78% 162,08% 177,83% 393,80% 356,07% 308,16% 149,65% 190,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...