Visa allt om Turesson i Stockholm AB
Visa allt om Turesson i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 743 320 1 879 1 218 883 496 473 2 142 1 175 755
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 59 207 756 398 208 180 1 -73 101 -36
Resultat efter finansnetto 32 -544 806 398 210 180 1 -73 102 -35
Årets resultat 18 -612 470 219 151 140 1 -73 87 -35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 826 1 119 553 0 0 0 11 23 42
Omsättningstillgångar 1 005 122 987 688 566 442 383 447 828 364
Tillgångar 1 036 948 2 106 1 241 566 442 383 458 851 406
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 242 224 838 367 272 272 132 130 268 181
Obeskattade reserver 344 344 303 100 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 451 380 967 775 293 171 252 328 583 224
Skulder och eget kapital 1 036 948 2 106 1 241 566 442 383 458 851 406
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 237 430 130 200 470 550 375
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 342 - 461 28 0 42 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 121 - 145 81 135 45 88 280 250 248
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 125 0 0 0 65 0
Omsättning 743 320 1 879 1 218 883 496 473 2 142 1 175 755
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 743 320 1 879 1 218 883 496 473 2 142 1 175 755
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 468 2 610 350 574 - 264 743 833 626
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 65 207 756 398 208 180 12 -62 120 -10
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 132,19% -82,97% 54,27% 37,94% 78,02% 4,86% -77,92% 82,30% 55,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,79% 21,84% 38,27% 32,07% 37,10% 40,72% 0,26% -15,94% 11,99% -8,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,08% 64,69% 42,90% 32,68% 23,78% 36,29% 0,21% -3,41% 8,68% -4,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,87% 98,75% 75,31% 100,00% 100,00% 95,16% 100,00% 100,00% 100,00% 92,19%
Rörelsekapital/omsättning 74,56% -80,62% 1,06% -7,14% 30,92% 54,64% 27,70% 5,56% 20,85% 18,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,26% 51,93% 51,01% 35,51% 48,06% 61,54% 34,46% 28,38% 31,49% 44,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 222,84% 32,11% 102,07% 88,77% 193,17% 258,48% 151,98% 136,28% 142,02% 162,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...