Visa allt om Aktiebolaget Propellertrim Södermalm
Visa allt om Aktiebolaget Propellertrim Södermalm

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 195 6 848 6 243 5 969 7 067 7 010 6 991 7 578 6 461 5 527
Övrig omsättning - - - - - 10 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 255 168 26 93 1 016 956 1 281 977 1 028 140
Resultat efter finansnetto 256 175 67 106 1 008 907 1 242 936 989 97
Årets resultat 331 244 187 76 616 538 716 563 562 64
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 119 167 221 165 127 182 106 423 476 180
Omsättningstillgångar 5 596 5 809 5 593 5 566 6 022 5 324 5 000 3 963 3 076 2 428
Tillgångar 5 715 5 976 5 814 5 732 6 149 5 505 5 106 4 386 3 552 2 607
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 125 3 893 3 750 3 663 4 112 3 496 3 258 2 742 2 179 1 617
Obeskattade reserver 946 1 126 1 275 1 455 1 462 1 301 1 134 874 731 531
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 646 958 790 615 576 709 715 771 643 460
Skulder och eget kapital 5 715 5 976 5 814 5 732 6 149 5 505 5 106 4 386 3 552 2 607
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 685 741 743 726 616 606
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 634 1 655 1 876 1 837 1 076 1 191 1 119 1 161 953 574
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 522 537 613 589 598 670 601 671 579 396
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 0 0 300 200 0 0
Omsättning 6 195 6 848 6 243 5 969 7 067 7 020 6 991 7 578 6 461 5 527
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 6 6 6 6 6 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 239 1 141 1 041 995 1 178 1 168 1 165 1 516 1 292 1 382
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 438 372 420 410 402 450 421 522 448 411
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 303 243 100 145 1 071 1 014 1 328 1 051 1 122 217
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,54% 9,69% 4,59% -15,54% 0,81% 0,27% -7,75% 17,29% 16,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,50% 2,95% 1,15% 1,85% 17,08% 17,51% 25,26% 22,64% 29,19% 5,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,15% 2,57% 1,07% 1,78% 14,86% 13,75% 18,45% 13,10% 16,05% 2,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,42% 57,54% 60,39% 66,71% 65,71% 69,22% 71,39% 62,50% 69,59% 52,92%
Rörelsekapital/omsättning 79,90% 70,84% 76,93% 82,95% 77,06% 65,83% 61,29% 42,12% 37,66% 35,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 85,09% 79,84% 81,60% 82,61% 84,40% 80,92% 80,18% 76,86% 76,16% 76,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 267,96% 204,18% 239,24% 348,62% 448,78% 276,02% 288,11% 119,33% 73,41% 138,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...