Visa allt om Helsingborgs Villakonsult AB
Visa allt om Helsingborgs Villakonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 30 256 327 323 387 4 046 2 295 838 2 623
Övrig omsättning 1 528 3 350 400 1 19 - - - 1 037 866
Rörelseresultat (EBIT) 834 1 976 -898 -46 -379 -493 -1 474 -1 113 112 875
Resultat efter finansnetto 815 1 831 -1 133 -352 -688 -719 -370 -1 549 19 789 621
Årets resultat 815 1 831 -1 133 -352 -660 -719 -370 -1 549 19 789 499
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 78 1 212 3 835 7 913 7 921 7 918 5 457 3 293 3 315 4 379
Omsättningstillgångar 17 656 17 337 16 845 16 700 16 700 17 175 17 035 23 554 25 440 1 912
Tillgångar 17 733 18 548 20 680 24 613 24 621 25 093 22 492 26 847 28 755 6 291
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 624 16 439 14 608 15 719 16 214 16 874 18 900 18 475 20 114 790
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 28 28 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 671 5 430 8 432 7 983 7 956 3 233 6 634 8 354 5 059
Kortfristiga skulder 1 110 439 642 462 425 236 333 1 739 287 443
Skulder och eget kapital 17 733 18 548 20 680 24 613 24 621 25 093 22 492 26 847 28 755 6 291
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 216 355 400 446 333
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 200 200 119 144 56 109 112 67 48 171
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 20 12 15 18 102 187 211 179 160
Utdelning till aktieägare 0 630 0 150 143 0 0 120 90 465
Omsättning 1 528 3 380 656 328 342 387 4 046 2 295 1 875 3 489
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 30 256 327 323 194 2 023 1 148 419 1 312
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 237 232 137 195 104 228 339 355 358 350
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 835 1 994 -838 -38 -362 -467 -1 451 -1 076 157 915
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -88,28% -21,71% 1,24% -16,54% -90,43% 76,30% 173,87% -68,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 10,65% -4,33% -0,18% -1,52% -1,94% 0,12% -4,13% 70,25% 13,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 6 586,67% -350,00% -13,76% -115,79% -125,58% 0,64% -48,28% 2 410,62% 33,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - -3 086,67% -43,36% 91,13% 92,88% 99,48% -1,38% 9,24% 90,93% 87,00%
Rörelsekapital/omsättning - 56 326,67% 6 329,30% 4 965,75% 5 038,70% 4 377,00% 412,80% 950,54% 3 001,55% 56,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,75% 88,63% 70,64% 63,86% 65,85% 67,33% 84,12% 68,82% 69,95% 12,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 590,63% 3 949,20% 2 623,83% 3 614,72% 3 929,41% 7 277,54% 5 115,62% 1 131,11% 6 847,39% 179,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...